Option

Samenvatting

Dit onderzoek, gesubsidieerd door het KWF, richt zich op behandelvoorkeuren van ouderen met een niet (meer) curatief behandelbare maligniteit. Uiteindelijk wil het onderzoek bijdragen aan een betere betrokkenheid van de huisarts bij oncologische zorg en een actievere rol van de patiënt bij het vaststellen van het behandelplan.

Wat is de OPT

De OPT wordt gebruikt door sommige huisartsen en door de afdeling ouderengeneeskunde in het UMCG bij gesprekken over polyfarmacie. Eerder onderzoek toonde aan dat ouderen goed in staat zijn de OPT te gebruiken. Veel artsen zijn tot nu toe positief over het gebruik en geven aan dat de kaart eenvoudig, gemakkelijk en snel te hanteren is.

Doel van het onderzoek:

  1. Inventariseren wat behandelvoorkeuren zijn van ouderen met een niet (meer) curatief behandelbare maligniteit. Deze inventarisatie vindt plaats tussen de diagnose en het maken van het behandelplan en in de zes maanden daarna.
  2. Bepalen of deze inventarisatie effect heeft op de decision self efficacy (het vertrouwen in het vermogen om mee te beslissen) en op de daadwerkelijk gekozen behandeling. Hiervoor wordt de OPT-groep vergeleken met een reguliere zorggroep. Als secundaire uitkomstmaten worden ook vragenlijsten over angst, depressie en moeheid afgenomen.

Inclusiecriteria

  • 70 jaar of ouder
  • Nieuwe diagnose van niet (meer)-curatief behandelbare maligniteit

Primair of na een eerdere (aanvankelijk in opzet curatieve) behandeling

Ook patiënten met een zeer hoge verdenking op een gemetastaseerde maligniteit kunnen worden geïncludeerd. Bijvoorbeeld patiënten met een sterk-afwijkende PET-scan waar nog wel PA moet worden verkregen.

Exclusiecriteria

  • Terminale ziekte (levensverwachting < 3 maanden)
  • Onvermogen de vragenlijst in te vullen door ernstige cognitieve stoornis of onvoldoende beheersing van het Nederlands
  • Ernstige psychiatrische stoornis
  • Hematologische maligniteit

Een eerdere in opzet curatieve behandeling voor dezelfde maligniteit is GEEN exclusiecriterium.

Studiecoördinator

Mw. Dr A.J. (Annette) Berendsen, huisarts en projectleider
Dhr. Dr J. Schuling (Jan), oud-huisarts en onderzoeker
Mw. Drs M.E. (Mariken) Stegmann, aios huisartsgeneeskunde en promovenda
Prof. Dr. M.Y. (Marjolein) Berger, huisarts en hoofd afdeling

Hoe kunt u contact opnemen?

Tel: 06 155 25 388.
Fax: 050 363 2964 t.a.v. OPTion.
E-mail: option-studie@umcg.nl