Verpleegafdeling D2VA/D1VA

De verpleegafdeling is te vinden aan Fonteinstraat 15, op de tweede verdieping. De afdeling bestaat uit één, twee- en vierpersoonskamers.

Organisatie

Voor de dagelijkse gang van zaken, de opnameplanning en de bedrijfsvoering zijn vier regieverpleegkundigen verantwoordelijk. Zij geven sturing aan een grote groep, grotendeels gespecialiseerde, verpleegkundigen. Velen van hen hebben extra scholing gevolgd en hebben de opleiding tot oncologieverpleegkundige doorlopen. Naast hen zijn er ook verpleegkundige leerlingen en stagiaires, voedingsassistenten en afdelingsassistenten aanwezig. De leiding van deze medewerkers berust bij de hoofdverpleegkundige, mevrouw G.A. Drent.

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse medische zorg ligt bij de ‘zaalartsen’. Zaalartsen zijn artsen in opleiding tot internist, die een aantal maanden (meestal twee artsen per keer in periodes van vier maanden) op de afdeling werken. De meesten zijn al vergevorderd in hun opleiding. Zij werken onder supervisie van een internist die in opleiding is tot medisch oncoloog. Daarboven is tot slot een senior staflid medische oncologie eindverantwoordelijk. Ook deze wisselt per twee tot vier maanden. Het medisch hoofd van de afdeling is de heer prof. dr. J.A. Gietema. Een opgenomen patiënt kan dus te maken krijgen met meerdere artsen, waarbij het staflid-oncoloog als, op dat moment verantwoordelijke, hoofdbehandelaar functioneert. Dit kan dus een andere medisch oncoloog zijn dan de medisch oncoloog die een patiënt op de polikliniek als arts heeft, maar door deze organisatie wordt de beste kwaliteit van zorg gegarandeerd. Vanzelfsprekend blijft de polikliniekarts ook betrokken bij het beleid van diens patiënt.

Omdat de afdeling Medische Oncologie actief participeert in het onderwijs, zijn er naast artsen vrijwel steeds ook studenten geneeskunde (coassistenten) werkzaam op de afdeling. Zij dragen geen eigen verantwoordelijkheid, omdat ze nog geen arts zijn.

Dagelijkse gang van zaken

De patiënten worden op de dag van opname rond 10:00 uur op de afdeling D2VA verwacht. De patiënt kan zich bij aankomst melden bij de secretaresse, daarna neemt de patiënt plaats in het dagverblijf. Zodra het bed gereed is, haalt de verantwoordelijke verpleegkundige de patiënt hier op voor een verpleegkundig opnamegesprek en begeleidt deze naar zijn/haar kamer. Wanneer een patiënt nieuw wordt opgenomen, worden de eerste dagen besteed aan verschillende onderzoeken, waarbij het mogelijk is dat ook andere specialisten een patiënt onderzoeken. De arts en de verpleegkundige zullen informatie verstrekken over de verschillende onderzoeken die voor de patiënt van belang zijn. Vervolgens wordt een gesprek ingepland waarin de zaalarts de diagnose bespreekt en uitlegt welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Wanneer een patiënt wordt opgenomen voor een kuur chemotherapie, wordt op de eerste dag het gewicht en de lengte  bepaald, het bloed gecontroleerd en zo nodig een röntgenfoto gemaakt. Tevens volgt er een opnamegesprek en wordt er een lichamelijk onderzoek verricht. In de loop van de middag wordt op basis van deze gegevens definitief bepaald of de kuur doorgang kan vinden. Daarna wordt een infuus geprikt en gestart met de kuur.

Tijdens het opnamegesprek krijgt de patiënt een polsbandje met daarop zijn/haar naam, geboortedatum en UMCG-nummer. Op deze manier is onder alle omstandigheden te achterhalen wie de patiënt  is, ook als men voor onderzoeken van de verpleegafdeling af is. Het is daarom van belang dat de patiënt het identificatiebandje tijdens het verblijf continu omhoudt. Het dragen van een identificatiebandje vergroot de patiëntveiligheid en voorkomt fouten. UMCG-medewerkers mogen de patiënt alleen onderzoeken en medicatie, een bloedtransfusie of chemotherapie geven als de patiënt een polsbandje draagt.

Verder zijn er nog een aantal andere professionals aan de afdeling verbonden zoals bv maatschappelijk werker, diëtiste, geestelijk verzorger en transferverpleegkundige. Deze kunnen ingeschakeld worden tijdens het verblijf op de afdeling. Informatie hierover krijgt de patiënt en/of de familie van de verpleegkundige en mochten er nog vragen zijn, kan men die aan de verpleegkundige stellen.

De verpleging is 24 uur per dag aanwezig, zij werken in drie verschillende diensten, van 7.30-16.00 uur, van 15.00-23.30 uur en van 23.15-7.45 uur. Gedurende de dag zijn er verschillende overlegmomenten, met elkaar maar ook met andere disciplines. Tijdens de pauzes zijn er altijd verpleegkundigen op de afdeling aanwezig en beschikbaar. De secretaresse, voedingsassistent en afdelingsassistent zijn, ieder vanuit zijn/haar eigen deskundigheid, beschikbaar om de verpleging en de patiënten te ondersteunen tijdens hun verblijf op de afdeling. De prikdienst komt ’s morgens vroeg en ’s middags langs om bloed te prikken bij patiënten bij wie dat nodig is. Hoe de individuele dagindeling er precies uit ziet, is afhankelijk van de onderzoeken/behandelingen die de patiënt krijgt.

Net als op andere verpleegafdelingen zijn er een aantal vaste medische overlegmomenten op een dag. ‘s Ochtends tussen 08.00 en 09.00 uur is er ‘ochtendrapport’, waarbij alle artsen van alle afdelingen van de interne geneeskunde bij elkaar komen voor een overdracht- en onderwijsmoment. Elke dag worden vanaf ongeveer 09.00 uur de patiënten gezien door een arts (er wordt ‘visite gelopen’). Door de week gebeurt dit door de zaalarts, al dan niet in aanwezigheid van een van de supervisoren of het hoofd van de afdeling. In het weekend loopt de dienstdoende medisch oncoloog visite en bezoekt ook dan alle patiënten. In de meeste gevallen zal de afdelingsverpleegkundige de arts(en) tijdens het visite lopen vergezellen.

’s Avonds en ’s nachts zijn er dienstdoende artsen van de afdeling Interne Geneeskunde in het ziekenhuis aanwezig en is een dienstdoende medisch oncoloog bereikbaar.

Naast dagelijkse besprekingen (meestal tussen de middag) zijn er meerdere overlegmomenten in de week, waarbij de volledige medische staf samen met de verpleging (dinsdagmiddag) of met andere specialismen de medische zaken van de patiënten bespreekt. Dit is de zogenoemde ‘grote’ of ‘papieren’ visite.

Informatie voor bezoekers

Bezoektijden: maandag tot en met vrijdag 15.00 tot 20.00 uur, in het weekend van 11.00 tot 20.00 uur. Uitzonderingen zijn mogelijk na overleg met de verpleging. Per patiënt zijn twee bezoekers tegelijk toegestaan. Ook zieke bezoekers zijn welkom, maar bij ziekte/verkoudheid graag vooraf overleg met de verpleging over te plegen voorzorgsmaatregelen als handen wassen, mondmasker dragen of andere specifieke maatregelen.

Bloemen: In het kader van de hygiene is het op de agdeling niet toegestaan om bloemen en planten mee te nemen.

Familiehuis: familieleden van patiënten die van ver komen kunnen via de verpleging een kamer boeken in het familiehuis. In het NH Hotel zijn hier kamers voor ingericht. De kosten zijn 45 euro per kamer per nacht. Per gast wordt er per nacht 3 euro toeristenbelasting gerekend. Deze kosten zijn exclusief ontbijt. Gasten kunnen uiteraard gebruikmaken van de faciliteiten van het NH Hotel, maar zij mogen ook ontbijten, lunchen en/of dineren in het personeelsrestaurant van het ziekenhuis. Met een pinpas kan daar betaald worden.

Koffie/thee: tijdens bezoektijden staat koffie en thee klaar bij de verpleegbalie voor bezoek. De voedingsassistent vult dit regelmatig aan.

Parkeren: voor bezoek dat dagelijks komt is het mogelijk een parkeerkaart te kopen. De secretaresse of de verpleegkundige van de afdeling geeft hierover informatie.

Trolley: Voor bezoek dat slecht ter been is, is het mogelijk een trolley aan te vragen.

Algemene regels

Calamiteit: Het UMCG heeft een calamiteitenplan en het personeel op de afdeling is geschoold in het handelen in geval zich een calamiteit voordoet. Op de afdeling hangen verscheidene brandmelders, vluchtroutes en blusapparatuur is aanwezig.  In geval van een calamiteit dient men de instructies op te volgen van het personeel.

Levensmiddelen/maaltijden: In verband met hygiënevoorschriften is het niet toegestaan om levensmiddelen/maaltijden die thuis bereid zijn en op de afdeling moeten worden opgewarmd mee te nemen. Bij twijfel kunt u altijd overleggen met de verpleging. In het patiëntendagverblijf staat een koelkast waarin etenswaren en drinken bewaard kunnen worden. Deze moeten wel voorzien van een sticker met daarop de naam en de datum, de stickers zijn verkrijgbaar bij de balie.

Incidenten: Het personeel van de afdeling is geschoold in het omgaan met incidenten volgens de UMCG protocollen.  De te nemen acties zullen afhangen van het type incident en men dient de instructies van het personeel op te volgen.

Internet: Op de afdeling is het mogelijk vanaf elk bed gebruik te maken van het internet. De eigen laptop of tablet mag ook meegnomen worden.

Klachtenregeling: Er kunnen bij de patiënt of diens familie/naasten onduidelijkheden en/of vragen ontstaan over de gang van zaken. Graag hoort de desbetreffende medewerker dat dan. Mocht er dan niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing gekomen zijn, is er de gelegenheid om dit met de afdelingsleiding te bespreken. Er is daarnaast een formele klachtenprocedure. Informatie hierover staat beschreven in een folder, beschikbaar op de afdeling.

Roken: op de afdeling mag nergens gerookt worden. Per afdeling is één sleutel van de rokersruimte beschikbaar. Deze dus na gebruik weer retourneren aan de verpleging.

Telefoon: Elk bed beschikt over een eigen telefoon. Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan op de afdeling. Radio is gratis beschikbaar en een televisie kan gehuurd worden.

Toiletgebruik: Er zijn bezoekerstoiletten op de afdeling. Het toilet op de patiëntenkamers is alleen bestemd voor patiënten.

Medische Oncologie © UMCG