MSLN-TTC

Een open-label, voor het eerst in mensen, multi-center onderzoek, om de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en antitumoractiviteit van een Thorium-227 gelabeld antilichaamchelatorconjugaat, BAY2287411-injectie, te evalueren bij patiënten met solide tumoren waarvan bekend is dat ze mesotheline tot expressie brengen.

Protocolnummer: BAY2287411 / 18795
Eudract nummer: 2017-004052-29
METc nummer:
Onderzoekscode:

Samenvatting

BAY2287411-injectie is een radioactief gelabeld biofarmaceutisch product dat gericht is tegen tumoren, en behoort tot de klasse ‘Targeted Thorium Conjugates’ (TTC). TTC’s zijn een nieuwe klasse van middelen die op een unieke manier mogelijk maken om een lokaal dodelijke dosis van α-straling, door het verval van thorium-227 die α-deeltjes uitzendt, direct aan tumorcellen af te leveren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifiek gerichte moleculen zoals monoklonale antilichamen (mAb).

BAY2287411-injectie is samengesteld uit een volledig humaan antilichaam anetumab dat gericht is tegen mesotheline (MSLN) en geconjugeerd is met het octadentaat 3,2-HOPO chelator en een radionuclide die α-deeltjes uitzendt. Het antilichaam-chelator conjugaat is radioactief gelabeld met het tetravalente ion van thorium-227 die α-deeltjes uitzendt, wat leidt tot de formatie van een stabiel complex van thorium-227 met het anti-lichaam conjugaat. Het werkingsmechanisme van BAY2287411 bestaat uit de specifieke binding van het mAb aan tumorcellen met MSLN expressie, waardoor thorium-227 heel specifiek in de tumor wordt afgeleverd en daarmee resulteert in een gelokaliseerde vrijlating van een dodelijke dosis van α-straling.

MSLN wordt fysiologisch tot expressie gebracht op mesotheelcellen die het borstverlies, peritoneum en pericardium bekleden. MSLN wordt pathologisch tot expressie gebracht in een aantal solide tumoren, waaronder mesothelioom, eierstok- en alvleesklierkanker, en bepaalde typen van trippel negatieve borstkanker, cholangiocarcinoom en niet-kleincelling longkanker.

Ondanks een sterke groei in behandelopties, is het klinisch voordeel bij patiënten met MSLN-positieve tumoren beperkt gebleven en blijft de onvervulde medische behoefte bestaan voor behandelingen die langdurig klinisch voordeel bieden en de algehele overleving bij patiënten verbeteren. BAY2287411-injectie wordt ontwikkeld voor patiënten met tumoren waarvan bekend is dat deze MSLN tot expressie brengen en voor patiënten die geen beschikbare behandelopties meer hebben.

Het primaire doel van deze klinische studie is om de veiligheid, verdraagzaamheid, maximaal verdraagbare dosis (MTD) of maximaal haalbare dosis te bepalen van BAY2287411-injectie bij patiënten met kwaadaardig epithelioïd mesothelioom en sereuze eierstokkanker.

BAY2287411-injectie zal worden toegediend door middel van een intraveneuze injectie op dag 1 van iedere kuur gedurende 6 weken (42 dagen). Proefpersonen zullen een startdosering toegediend krijgen van thorium-227 van 1.5 MBq met antilichaamdoseringen binnen het bereik van 10 tot 50 mg. De thorium-227 dosering zal geleidelijk verhoogd worden op een stapsgewijze manier tot aan de maximaal verdraagbare dosis of de maximaal haalbare dosis.

Inclusiecriteria

 • Ondertekende informed consent
 • Mannelijke of vrouwelijke proefpersonen ≥ 18 jaar
 • ECOG (Eastern Cooperatieve Oncology Group) Prestatie Status van 0 of 1
 • Personen met gevorderd, histologisch of cytologisch bevestigd epithelioïde mesothelioom (pleuraal of peritoneaal) of sereuze eierstokkanker, die niet reageren op standaardtherapie of die geen passende behandelingsopties hebben
 • Beschikbaarheid van verse of eerder bewaarde tumormonsters
 • Adequaat beenmerg, lever- en nierfunctie, zoals beoordeeld aan de hand van de volgende laboratoriumvereisten (binnen 28 dagen voor aanvang van de medicamenteuze behandeling)
 • Negatieve serum zwangerschapstest

Exclusiecriteria

 • Verminderde hartfunctie of klinisch significante hartaandoening
 • Elke klinisch significante pericardiale effusie
 • Patiënten waarvan bekend is dat ze worden beïnvloed door genetische defecten die verband houden met overgevoeligheid voor straling
 • Infecties van CTCAE (Common Terminology Criteria voor Adverse Events) versie 4.03 graad 2 die niet reageert op therapie of actieve klinisch ernstige infecties van CTCAE graad >2 zullen worden uitgesloten
 • Myelodysplastisch syndroom (MDS) / behandelingsgerelateerde acute myeloïde leukemie (t-AML) of met kenmerken die wijzen op MDS / AML

Studiecoördinator

Drs. D.G. Knapen
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: d.g.knapen@umcg.nl

Dr. D.J.A. de Groot
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: d.j.a.de.groot@umcg.nl

Prof. Dr. E.G.E. de Vries
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: e.g.e.de.vries@umcg.nl