ZEPHIR

A phase II prospective imaging study evaluating the utility of pre-treatment zirconium-89 labelled trastuzumab PET/CT and an early FDG-PET/CT response to identify patients with advanced HER-2 positive breast cancer unlikely to benefit from a novel anti-HER2 therapy: T-DM1

Protocolnummer: MO27955/IJBMNTDM1
Eudractnummer: 2011-005437-39
METcnummer: 2012/051
Onderzoekscode: ON63

Samenvatting

Trastuzumab-DM1 (T-DM1) is een nieuw anti-HER2 antilichaam-drug conjugaat (ADC) in ontwikkeling voor patiënten met HER2-positieve borstkanker. T-DM1 combineert de doelgerichtheid op HER2 van trastuzumab met de intracellulaire afgifte van DM1, dat de vorming van microtubuli remt en zo celdood veroorzaakt.

Het is van belang om veilig en precies de aan- of afwezigheid van het target HER2 in de tumor in beeld te brengen, omdat bekend is dat de HER2 status van een tumor tijdens de voortgang van de ziekte kan variëren, en zelfs tussen tumoren in één patiënt kan variëren.

Het doel van deze studie is om met behulp van een 89Zr-trastuzumab PET scan vóór behandeling de lesies te selecteren die niet zullen responderen op de behandeling met T-DM1. Ook zal met behulp van FDG PET/CT na 1 cycli T-DM1 worden bepaald of deze techniek lesies kan selecteren die niet responderen op behandeling met T-DM1.

Vier dagen na de tracerinjectie wordt een 89Zr-trastuzumab PET scan uitgevoerd. Intraveneuze T-DM1 toediening (3,6 mg/kg) vindt elke 3 weken op dag 1 van de cyclus plaats. Vóór de tweede cyclus wordt een FDG PET/CT scan uitgevoerd. Na 3 cycli T-DM1 wordt response volgens RECIST 1.1 en EORTC criteria bepaald. Verder wordt voor start van de T-DM1 behandeling een biopsie genomen. Bij patiënten waar op de 89Zr-trastuzumab PET scan een hersenmetastase te zien is, wordt een hersenscan (MRI) uitgevoerd na de eerste T-DM1 behandeling. Deze hersenscan wordt herhaald na 3 cycli T-DM1.

Patiënten ontvangen T-DM1 totdat de ziekte terugkeert, er sprake is van onacceptabele toxiciteit, of totdat de patiënt zich terugtrekt uit de studie.

Inclusiecriteria

 • Histologisch bewezen HER2 positief volgens nationale criteria, invasief mammacarcinoom met lokaal teruggekeerde of uitgezaaide ziekte, ingepland voor een eerste of volgende metastatische behandeling
 • Tenminste 2 viscerale of nodale ’target’ metastatische lesies die aan alle onderstaande criteria voldoen:
  • Diagnostische CT/MRI scan: meetbare lesie volgens RECIST 1.1
  • FDG PET/CT: transaxiale diameter > 15 mm en SUVmax ≥ 2 x SUVmean lever (3-cm diameter sferische VOI in leverparenchym). Als er een verdenking van diffuse infiltratie van de lever is dan moet de lesie een traceropname > 2.0 x SUV mean bloed hebben (1cm diameter VOI binnen de aorta descendens).
  • Niet overlappend met nabije lesie
  • Target lesie mag niet eerder bestraald zijn
 • Biopsie van een metastase
 • Primaire tumorblokjes (of 11 ongekleurde coupes) beschikbaar voor HER2 tests.
 • Leeftijd ≥ 18
 • ECOG performance status 0-1
 • Geen eerdere significante hartproblemen en huidige LVEF ≥ 50%
 • Adequate orgaanfunctie:
  • Absolute neutrofielen ≥ 1500 cellen/mm3
  • Bloedplaatjes ≥ 100.000/mm3
  • Hemoglobine > 9 g/dL
  • Totaal bilirubine binnen normale limieten
  • AST (SGOT) of ALT (SGPT) binnen normale limieten
  • Serum alkaline fosfatase mag > 2,5 x ULN zijn, alleen als er sprake is van botmetastasen en AST (SGOT) of ALT (SGPT) < 1,5 x ULN
  • Serum creatinine ≤ 2,5 mg/dL of 177 μmol/L
  • INR en aPTT of PTT < 1,5 ULN (behalve wanneer anti-coagulatietherapie gegeven wordt)
 • Afwezigheid van enige psychosociale, familiale, sociologische of geografische gesteldheid die het zich aan het studieprotocol houden in de weg zit
 • Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd wordt een zwangerschapstest afgenomen. Zij moeten een zeer effectieve vorm van anticonceptie gebruiken tijdens de studie
 • Informed consent

Exclusiecriteria

 • Patiënten met alleen botmetastasen komen niet in aanmerking voor deelname, behalve als twee van deze lesies aan de RECIST 1.1 en metabole criteria voldoen
 • Diffuse levermetastasering (≥ 75%) op FDG-PET/CT
 • Patiënten die enkel hersenmetastasen hebben en/of symptomatisch zijn of behandeling voor deze symptomen nodig hebben
 • Ongecontroleerde hypertensie (systolisch > 150 mmHg en/of diastolisch > 100 mmHg)
 • Instabiele angina
 • Geschiedenis van symptomatisch CHF of enige andere NYHA criteria of ventriculaire aritmie waar behandeling voor nodig is
 • Myocard infarct in de afgelopen 6 maanden
 • Geschiedenis van verlaging in LVEF tot < 40% of symptomatisch CHF bij eerdere trastuzumab behandeling
 • Huidige dyspneu in rust als gevolg van complicaties bij gevorderde maligniteit, of andere ziekten die continue zuurstoftoediening vereisen
 • Huidige ernstige, ongecontroleerde systemische ziekte (zoals klinisch significante cardiovasculaire, pulmonaire of metabole ziekte; wondhelingsstoornissen, maagzweren of botbreuken)
 • Geschiedenis van andere maligniteit in de afgelopen 5 jaar, behalve op de juiste wijze behandelde in situ cervixcarcinoom, huidkanker (non-melanoom), uteruskanker stadium I, of andere soorten kanker met eenzelfde uitkomst als de bovengenoemde
 • Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
 • Huidige bekende ongecontroleerde HIV, HBV or HCV infectie
 • Bekende eerdere ernstige hypersensitiviteit voor trastuzumab
 • Patiënt die in de 15 dagen voor de 89Zr trastuzumab injectie lapatinib heeft ontvangen
 • Patiënt die gelijktijdig een therapie ontvangt die verboden is (zie sectie 7.1.7 van het protocol)

Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Prof. Dr. E.G.E. de Vries
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: e.g.e.de.vries@umcg.nl