TULIP

A multi-centre, open-label, randomized clinical trial comparing the efficacy and safety of the antibody-drug conjugate SYD985 to physician’s choice in patients with HER2-positive unresectable locally advanced or metastatic breast cancer (Tulip/SYD985.002).

Protocolnummer: SYD985.002
Eudractnummer: 2017-001994-18
METc nummer: 2018/116
Onderzoekscode:  

Samenvatting

Dit onderzoek is opgezet als een gerandomiseerd, actief gecontroleerd superioriteitsonderzoek bij patiënten met niet-resecteerbare lokaal gevorderde of metastatische HER2-positieve borstkanker. De patiënten moeten progressie hebben vertoond tijdens of na ten minste twee behandelingsschema’s die gericht zijn op HER2 voor lokaal gevorderde of metastatische ziekte of progressie tijdens of na behandeling met (ado-)trastuzumab emtansine.

Patiënten die voor het onderzoek in aanmerking komen zullen (2:1) willekeurig worden toegewezen aan SYD985 of de behandelingskeuze van de arts tot ziekteprogressie, onaanvaardbare toxiciteit of beëindiging van het onderzoek door de opdrachtgever. Tijdens de behandeling zullen patiënten het onderzoekscentrum bezoeken om de werkzaamheid, levenskwaliteit (QoL) en veiligheid te beoordelen aan de hand van gestandaardiseerde criteria.

Referentiebehandeling: Behandelingskeuze van de arts

Patiënten in de referentiegroep zullen worden behandeld met goedgekeurde systemische therapie toegediend volgens de lokale richtlijn en de behoeften van elke patiënt. Onderzoekers kunnen kiezen tussen vier vooraf gespecifieerde behandelingsschema’s.

 • Optie 1: Lapatinib + capecitabine
 • Optie 2: Trastuzumab + capecitabine
 • Optie 3: Trastuzumab + vinorelbine
 • Optie 4: Trastuzumab + eribuline

Inclusiecriteria

 • Vrouwelijke patiënten van ≥ 18 jaar oud op het moment van ondertekening van het toestemmingsformulier;
 • Patiënten met histologisch bevestigde, niet-resecteerbare lokaal gevorderde of metastatische borstkanker;
 • Patiënten moeten progressie hebben vertoond tijdens of na ten minste twee behandelingsschema’s die gericht zijn op HER2 voor lokaal gevorderde of metastatische ziekte of progressie tijdens of na behandeling met (ado-)trastuzumab emtansine voor lokaal gevorderde of metastatische ziekte;
 • HER2-positieve tumorstatus volgens de ASCO-CAP richtlijnen (gedefinieerd als een 3+ score op immunohistochemie (IHC) en/of positief bij in situ hybridisatie (ISH)) bevestigd door het centrale laboratorium;
 • Patiënten moeten een meetbare of niet-meetbare ziekte hebben die evalueerbaar is overeenkomstig Response Evaluation Criteria for Solid Tumours (RECIST versie 1.1). Patiënten met sclerose van uitsluitend het bot zonder lytische component komen niet in aanmerking;
 • Functionele status volgens Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ≤ 2;
 • Geschatte levensverwachting > 12 weken bij randomisatie;
 • Adequate orgaanfunctie, aangetoond aan de hand van de volgende (lokale) laboratoriumresultaten:
  • Absolute neutrofielentelling ≥ 1,5 x 109/l;
  • Bloedplaatjestelling ≥ 100 x 109/l;
  • Hemoglobine ≥ 9,0 g/dl;
  • Totaal bilirubine ≤ 1,5 x de bovengrens van normaal (ULN);
  • Aspartaataminotransferase (AST) en alanineaminotransferase (ALT) ≤ 3,0 x ULN (of ≤ 5,0 x ULN bij aanwezigheid van levermetastasen);
  • Serumcreatinine ≤1,5 x ULN;
 • Vrouwen die kinderen kunnen krijgen, moeten twee doeltreffende anticonceptiemethoden gebruiken tijdens het onderzoek en tot 6 maanden na de laatste onderzoeksbehandeling. Dit is niet vereist indien de patiënt of enige partner chirurgisch is gesteriliseerd of ingeval de patiënt zich werkelijk onthoudt van seksuele activiteit.

Exclusiecriteria

 • Behandeld zijn met:
  • SYD985 op enig moment;
  • Anthracyclinebehandeling binnen 12 weken vóór randomisatie;
  • Andere kankerbehandeling waaronder chemotherapie, immunotherapie of experimentele middelen binnen 4 weken vóór randomisatie;
  • Radiotherapie binnen 2 weken vóór randomisatie;
  • Hormoonbehandeling binnen 1 week vóór randomisatie;

De patiënt moet voldoende zijn hersteld van behandelingsgerelateerde toxiciteiten op NCI CTCAE graad ≤1(behalve voor toxiciteiten die niet worden beschouwd als een veiligheidsrisico voor de patiënt volgens het oordeel van de onderzoeker);

 • Voorgeschiedenis van infuusgerelateerde reacties op en/of overgevoeligheid voor trastuzumab, (ado-)trastuzumab emtansine of de hulpstoffen van het onderzoeksgeneesmiddel die hebben geleid tot definitieve stopzetting van de behandeling;
 • Voorgeschiedenis van keratitis;
 • Ernstige, ongecontroleerde systemische ziekte (bijv. klinisch significante cardiovasculaire, pulmonale of metabole ziekte) bij screening;
 • Linker ventriculaire ejectiefractie (LVEF) < 50% zoals beoordeeld door echocardiografie of multigated acquisition (MUGA) scan bij screening of voorgeschiedenis van klinisch significante afname van LVEF tijdens eerdere behandeling met trastuzumab of (ado-)trastuzumab emtansine die heeft geleid tot definitieve stopzetting van de behandeling;
 • Cardiale troponinewaarde boven de ULN (lokaal laboratorium) bij screening;
 • Voorgeschiedenis (binnen 6 maanden vóór randomisatie) van klinisch significante cardiovasculaire ziekte zoals instabiele angina pectoris, congestief hartfalen (CHF), myocardinfarct, ongecontroleerde hypertensie of hartaritmie waarvoor medicatie is vereist;
 • Onbehandelde hersenmetastasen, symptomatische hersenmetastasen, hersenmetastasen waarvoor steroïden zijn vereist voor het behandelen van de symptomen of behandeling voor hersenmetastasen binnen 8 weken vóór randomisatie. Patiënten met eerdere behandeling voor hersenmetastasen moeten aanwijzingen hebben van ziektestabiliteit op baseline-beeldvorming van de hersenen in vergelijking met historische beeldvorming van de hersenen;
 • Voorgeschiedenis van idiopathische pulmonale fibrose, organiserende longontsteking (bijv. bronchiolitis obliterans), geneesmiddel geïnduceerde pneumonitis, of idiopathische pneumonitis, of bewijs van actieve pneumonitis op screening borst CT scan.
 • Bekende actieve hepatitis B- of C-infectie;
 • Grote operatie binnen 4 weken vóór randomisatie;
 • Zwangerschap of borstvoeding;
 • Andere aandoening die volgens het oordeel van de onderzoeker afbreuk zou doen aan de veiligheid van de patiënt of het vermogen van de patiënt om het onderzoek te voltooien.

Studiecoördinator

Drs. B. Eisses
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: b.eisses@umcg.nl

Prof. Dr. E.G.E. de Vries
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: e.g.e.de.vries@umcg.nl