TACKLE

A case-cohort study to identify risk factors for cardiovascular disease in testicular cancer survivors

Protocolnummer: KWF 2011-5209
METc nummer: 2014/069

Samenvatting

Sinds de introductie van platinum-bevattende chemotherapie is testiskanker een goed te genezen ziekte geworden, met een 5-jaars overleving van 99%, 96% en 72% voor respectievelijk lokale, regionale of op afstand gemetastaseerde ziekte. In combinatie met een toenemende incidentie zorgt dit voor een toenemend aantal overlevenden van testiskanker. Overlevenden van testiskanker blijken een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten te hebben. Onderliggende mechanismen zijn nog niet helemaal opgehelderd, maar endotheelactivatie, versneld ontstaan van atherosclerose en laaggradige ontsteking lijken een rol te spelen. Oorzaken van deze mechanismen zijn directe vaatschade, door circulerend platinum, en indirecte schade. Indirecte schade wordt veroorzaakt door aanwezigheid van cardiovasculaire risicofactoren, bijvoorbeeld in de vorm van het metabool syndroom, en door het ontstaan van een hormonale disbalans.

Om preventieve strategieën te ontwikkelen is het nodig om te weten wat de rol is van de verschillende risicofactoren in het ontwikkelen van hart- en vaatziekten in deze groep testiskanker overlevers, veelal jonge mannen. Uiteindelijk kunnen deze parameters gebruikt worden in het detecteren van vroege vaatschade en om patiënten te identificeren die voor preventieve interventies in aanmerking komen.

Inclusiecriteria

1. Alle potentiële studiedeelnemers voldoen aan de volgende criteria:

  • Diagnose testiskanker tussen 1-1-1976 en 31-12-2007
  • Behandeld voor testiskanker in het UMCG, NKI/AVL, Erasmus MC, UMCN of LUMC
  • Jonger dan 50 jaar bij diagnose testiskanker
2A. Alle cases moeten – behalve bovenstaande criteria – voldoen aan de volgende criteria:

  • Gediagnosticeerd met myocardinfarct, bewezen coronair lijden (CTCAE-4 graad 2 of hoger) of hartfalen (CTCAE-4 graad 2 of hoger)
  • Geen medische voorgeschiedenis van hart- of vaatziekten voor diagnose testiskanker
2B. Om in aanmerking te komen voor de substudie (en uitgenodigd te worden voor een studiebezoek) moet de proefpersoon, behalve aan de criteria onder “1” genoemd, aan de volgende criteria voldoen (geldt zowel voor cases als subcohort deelnemers):

  • Jonger dan 40 jaar ten tijde van diagnose testiskanker
  • Jonger dan 75 jaar ten tijde van inclusie

Exclusiecriteria

  • Verstandelijke handicap
  • Aanwezigheid van actieve maligniteit

Studiecoördinator

Drs. S. Lubberts
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: s.lubberts@umcg.nl

Prof.dr. J.A. Gietema
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: j.a.gietema@umcg.nl