SAUL

An open label, single arm, multicenter, safety study of atezolizumab in locally advanced or metastatic urothelial or non-urothelial carcinoma of the urinary tract

Protocolnummer: MO29983
EudraCT nummer: 2016-002625-11
METc nummer: 2017/263
Onderzoekscode: O224

Samenvatting

Deze open-label, single-arm multicenter studie wordt uitgevoerd om de veiligheid te evalueren van atezolizumab als 2e lijnsbehandeling voor lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcel- of niet-urotheelcelcarcinoom van de urinewegen. De studie evalueert de werkzaamheid van atezolizumab en potentiële tumor biomarkers in verband met atezolizumab.

Inclusiecriteria

 • ≥ 18 jaar
 • Histologisch gedocumenteerde lokaal gevorderde tumor (T4b, elke N, of elke T, N 2-3) of gemetastaseerde (M1, stadium IV) urotheelcel of niet-urotheelcelcarcinoom van de urinewegen
 • Patiënten met meetbare en niet-meetbare ziekte volgens RECIST v1.1 zijn toegestaan.
 • Moet 1 voorafgaande lijn combinatie chemotherapie hebben ontvangen voor inoperabel, lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcel- of niet-urotheelcelcarcinoom van de urinewegen
 • Representatief tumor blokje beschikbaar om op te sturen (15 blanco coupes) of een nieuw biopt in de screeningsperiode
 • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status 0, 1 of 2
 • Levensverwachting > 12 weken
 • Adequate hematologische en orgaan functie, gedefinieerd door de laboratorium resultaten verkregen binnen 2 weken voorafgaand aan de eerste studiebehandeling
 • Patiënten met behandelde asymptomatische centrale zenuwstelsel (CNS) metastasen komen in aanmerking mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (zie p. 12-13 van het protocol) Voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd: moeten abstinent blijven (onthouden van heteroseksuele geslachtsgemeenschap) of gebruik maken van anticonceptie die resulteert in een faal percentage van <1% per jaar gedurende behandeling

Exclusiecriteria

 • Behandeling met meer dan één eerdere lijn van systemische therapie voor inoperabel, lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcel of niet-urotheelcelcarcinoom van de urinewegen
 • Behandeling met ander experimenteel middel of deelname aan een klinische studie met therapeutische intentie binnen 4 weken voorafgaand aan de behandeling met studiemedicatie
 • De behandeling met chemotherapie binnen 2 weken voorafgaand aan de start van de behandeling
 • De behandeling met radiotherapie op het moment van de studie (voor CNS-gerichte radiotherapie)
 • Zwangere of borstvoedende vrouwen, of van plan zwanger te worden tijdens de studie
 • Bewijs van significante ongecontroleerde gelijktijdige ziekte die naleving van het protocol kan beïnvloeden, met inbegrip van significante leverziekte (zoals cirrose, ongecontroleerde ernstige epilepsie of vena cava superior syndroom)
 • Significante hart- en vaatziekten, zoals de New York Heart Association hartziekte klasse III, myocard infarct in de afgelopen 3 maanden, onstabiele hartritmestoornissen, of instabiele angina pectoris
 • Significante nierfunctiestoornis die dialyse behoeft of een indicatie voor niertransplantatie
 • Tekenen of symptomen van ernstige infectie binnen 2 weken voor het begin van de onderzoeksbehandeling, inclusief maar niet beperkt tot, ziekenhuisopname voor complicaties van infecties, bacteriëmie of ernstige pneumonie
 • Grote chirurgische ingreep binnen 4 weken voorafgaand aan de start van de behandeling of een grote chirurgische procedure in de loop van het onderzoek anders dan voor diagnose
 • Geschiedenis van ernstige allergische, anafylactische of andere overgevoeligheidsreacties chimere of gehumaniseerde antilichamen of fusie-eiwitten
 • Bekende overgevoeligheid of allergie voor biofarmaceutica geproduceerd in Chinese hamster ovarium cellen of enige substantie van de atezolizumab formule
 • Een geschiedenis van auto-immuunziekte (appendix 5 van het protocol)is toegestaan, mits gecontroleerd op een stabiele behandeling (dat wil zeggen, dezelfde behandeling, dezelfde dosis) de laatste 12 weken met enkele uitzonderingen (protocol p.14)
 • Voorafgaande allogene stamceltransplantatie of een orgaantransplantatie
 • Geschiedenis van idiopathische longfibrose (inclusief longontsteking, medicatie geïnduceerde longontsteking, organiserende pneumonie (dat wil zeggen bronchiolitis obliterans, cryptogene organiserende pneumonie), of het bewijs van actieve pneumonitis bij de screenings CT-thorax
 • Patiënten met actieve hepatitis B (gedefinieerd als een positieve hepatitis B oppervlakteantigeen [HBsAg] screening test) of hepatitis C
 • Actieve tuberculose
 • Toediening van een levend, verzwakt vaccin binnen 4 weken voorafgaand aan de behandeling
 • Eerdere behandeling met CD137 agonisten of immune checkpoint blokkade, waaronder CTLA-4, PD-1, en PD-L1 antilichamen
 • Behandeling met systemisch immuunstimulerende agentia (waaronder, maar niet beperkt tot, interferon of interleukine-2) binnen 4 weken of vijf halfwaardetijden van het onderzoeksmiddel voor de start van onderzoeksbehandeling, afhankelijk van wat als eerste komt
 • Speciaal voor patiënten zonder auto-immuunziekten, een behandeling met systemische corticosteroïden of andere systemische immunosuppressiva binnen 2 weken voorafgaand aan de start van de behandeling of verwachte noodzaak tot gebruik daarvan gedurende de studie behandeling. Voor uitzonderingen: zie protocol p.15

Studiecoördinator

Dr. S.F. Oosting
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: s.oosting@umcg.nl