Safe Stop Ipi/Nivo

Safe Stop IPI-NIVO Trial: Early Discontinuation of Nivolumab Upon Achieving a (Confirmed) Complete or Partial Response in Patients With Irresectable Stage III or Metastatic Melanoma Treated With First-line Ipilimumab-nivolumab.

Eudractnummer: 2022-002673-28

Samenvatting

Dit is een multicenter, prospectieve, eenarmige interventie studie. In totaal worden 80 patiënten met irresectabel stadium III of gemetastaseerd melanoom die behandeld zijn met minimaal één kuur ipilimumab/nivolumab geïncludeerd. Patient mogen mee doen als ze:

 • Een CR/PR bereiken (gebaseerd op een diagnostische CT volgens RECIST v1.1) bij responsevaluatie 12 weken (-2/+6 weken) na start van ipilimumab/nivolumab en die klinisch in aanmerking komen voor onderhoudsbehandeling met nivolumab OF
 • Als ze al begonnen zijn met onderhoudstherapie met nivolumab als monotherapie en daarna voor het eerst een bevestigde CR/PR (gebaseerd op een diagnostische CT volgens RECIST v1.1) hebben behaald en van plan om deze onderhoudstherapie vroegtijdig stop te zetten.

Het primaire eindpunt van de studie is het responspercentage gedefinieerd als het percentage aanhoudende reacties (CR en PR) volgens RECIST v1.1 twaalf maanden na de start van eerstelijns ipilimumab/nivolumab bij patiënten met irresectabel stadium III of gemetastaseerd melanoom.

Inclusiecriteria

 • 18 jaar of ouder
 • Irreseceerbaar stadium III of gemetastaseerd melanoom
 • Behandeld met ten minste één dosis eerstelijns ipilimumab/nivolumab en beschouwd als een kandidaat voor onderhoudsbehandeling met nivolumab:
  • Eerdere systemische behandeling, inclusief immuun-checkpointremmers, in (neo)adjuvante setting voor resectabel melanoom is toegestaan
  • In dit protocol is onderhoudsbehandeling met nivolumab uitwisselbaar met onderhoudsbehandeling met pembrolizumab
 • Responsevaluatie volgens RECIST v1.1 met behulp van een diagnostische CT die de doellaesies elke 12 (-2/+6) weken documenteert vanaf de start van ipilimumab/nivolumab:
  • Voor patiënten met CR op een diagnostische CT bij responsevaluatie is een CT met lage dosis (meestal onderdeel van 18FDG-PET/CT) toegestaan bij baseline
  • Voor patiënten met PR op een diagnostische CT bij responsevaluatie is een lage dosis CT (meestal onderdeel van 18FDG0PET/CT) toegestaan als er voldoende doellaesies meetbaar zijn voor responsevaluatie volgens RECIST v1.1
  • In het geval van asymptomatische hersenmetastasen voorafgaand aan de start van eerstelijns ipilimumab/nivolumab, moet de intracerebrale tumorrespons worden bevestigd met behulp van een MRI voor responsevaluatie voorafgaand aan inclusie in deze studie
 • Patiënten moeten worden geïncludeerd na de eerste CR/PR of de eerste bevestigde CR/PR volgens RECIST v1.1:
  • Inclusie dient uiterlijk 5 weken na de eerste bevestigde CR/PR plaats te vinden
  • In het geval van SD bij eerste responsevaluatie is bevestigde CR/PR vereist voor inclusie
  • Bereid om te stoppen met nivolumab binnen 4 (+1) weken na inclusie, d.w.z. eerste CR/PR  of eerste bevestigde CR/PR
  • Uiterlijk 9 maanden na start van de behandeling met ipilimumab/nivolumab
 • Aanwezigheid van MRI hersenen voor de screening van hersenmetastasen (voorafgaand aan het staken van ipilimumab/nivolumab)
 • Deelnemers met eerder lokaal behandelde hersenmetastasen mogen deelnemen als ze voldoen aan de volgende criteria:
  • Volledig asymptomatische hersenmetastasen bij inclusie
  • MRI van de hersenen bij baseline en voor responsevaluatie tijdens de behandeling
 • Ondertekend toestemmingsformulier

Exclusiecriteria

 • Patiënten met SD/PD volgens RECIST v1.1
 • Kwaadaardige ziekte die niet wordt behandeld in dit onderzoek.
  • Uitzonderingen op deze uitsluiting zijn: maligniteiten die curatief zijn behandeld en niet zijn teruggekomen binnen 2 jaar voorafgaand aan de start van de studiebehandeling, volledige gereseceerde basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom van de huid en elk volledig gereseceerd carcinoom in situ
 • Aanwezigheid van symptomatische hersenmetastasen:
  • Voorafgaand aan eerstelijnsbehandeling met ipilimumab/nivolumab, of
  • Wanneer gedefinieerd als nieuwe of progressieve hersenmetastasen op het moment van aanvang van de studie
  • Hersenmetastasen waarvoor behandeling met corticosteroïden in de laatste 8 weken voorafgaand aan deelname aan het onderzoek.
  • Opmerking: een incidentele epileptische aanval veroorzaakt door een hersenlaesie wordt niet beschouwd als een uitsluitingscriterium (mits aan de overige in- en uitsluitingscriteria wordt voldaan)
 • Aanwezigheid van leptomeningeale metastasen
 • Systemische chronische steroïdetherapie (> 10 mg/dag prednison of equivalent) bij inclusie of patiënten die een andere tweedelijns immunnosuppressieve therapie nodig hebben of nodig hadden (bijv. infliximab, mycofenolaatmofetil) voor behandeling van immuunogerelateerde bijwerkingen (irAE’s). Let op: lokale steroïden zoals topische, inhalatie-, nasale en oftalmische steroÍden zijn toegestaan
 • Elke psychologische, familiale, sociologische of geografische aandoening die mogelijk de naleving van het onderzoeksprotocol en het follow-up schema belemmert; deze voorwaarden moeten met de patiënt worden besproken vóór registratie in het onderzoek

Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Dr. M. Jalving
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: m.jalving@umcg.nl