RAINBO MMRD-GREEN

RAINBO: Refining Adjuvant treatment IN endometrial cancer Based On molecular features, TransPORTEC platform trials – MMRd-GREEN

Samenvatting:

De RAIBO is een internationaal, multicenter, gerandomiseerd, open-label, fase 3-onderzoek bij patiënten met een met mismatch repair deficient, hoog risico endometriumcarcinoom, stage IB/II met substantiële LVSI of stadium IIIA-C, waarbij patiënten gerandomiseerd (1:1) worden tussen adjuvante behandeling met radiotherapie met of zonder durvalumab.

Inclusie criteria:

 • Getekend informed consent
 • WHO PS 0-1
 • Histologisch bevestigd stadium III EC of stadium IB/II EC met substantiële LVSI
 • Moleculaire classificatie: MMRd EC*
 • Geen voorafgaande bekkenbestraling
 • Lichaamsgewicht > 30 kg
 • Adequate systemische orgaanfunctie:
  • Creatinineklaring (> 40 cc/min): Gemeten creatinineklaring (CL) >40 ml/min of berekende creatinine CL>40 ml/min volgens de formule van Cockcroft-Gault (Cockcroft en Gault 1976) of door 24-uurs urineverzameling voor bepaling van de creatinineklaring.
  • Adequate beenmergfunctie: hemoglobine >9,0 g/dl, absoluut aantal neutrofielen (ANC) ≥1,0 x 109/l, aantal bloedplaatjes ≥75 x 109/l.
  • Adequate leverfunctie:
   • Bilirubine ≤1,5 ​​x institutionele bovengrens van normaal (ULN). <<Dit is niet van toepassing op patiënten met bevestigd syndroom van Gilbert (aanhoudend of recidiverend hyperbilirubinemie die overwegend ongeconjugeerd is bij afwezigheid van 23 hemolyse of hepatische pathologie), die alleen worden toegelaten in overleg met hun arts. >>
   • ALT (SGPT) en/of AST (SGOT) ≤2,5 x ULN

*Moleculaire classificatie moet worden uitgevoerd volgens het diagnostische algoritme dat wordt gepresenteerd in de WHO 2020 (overgenomen van Vermij et al., histopathologie). Voor de MMRd-GREEN trial betekent dit dat de POLE-status moet worden bepaald en moet wildtype (of niet-pathogeen) zijn voor inclusie.
Voor details over de moleculaire classificatie zie rubriek 8.2 van het protocol.

Exclusie criteria:

 • Grote chirurgische ingreep (zoals gedefinieerd door de onderzoeker) binnen 28 dagen voorafgaand aan de eerste dosis van het geneesmiddel voor onderzoek (IMP).
 • Allogene orgaantransplantatie
 • Ongecontroleerde bijkomende ziekte;
  • Aanhoudende of actieve infectie
  • Symptomatisch congestief hartfalen
  • Ongecontroleerde hypertensie
  • Instabiele angina pectoris
  • Hartritmestoornissen
  • Interstitiële longziekte
  • Ernstige chronische gastro-intestinale aandoeningen geassocieerd met diarree
  • Psychiatrische ziekte/sociale situaties die invloed kunnen hebben op:
   • De therapietrouwheid van de patiënt
   • Het risico op het oplopen van AE’s aanzienlijk verhogen
   • Het vermogen om een informed consent te tekenen.
  • Elke eerdere behandeling met een PD(L)1-remmer, inclusief durvalumab.
  • Levend afgezwakte vaccinaties binnen 30 dagen voorafgaand aan de eerste dosis durvalumab.

Opmerking: Patiënten, indien geïncludeerd, mogen geen levend afgezwakte vaccinaties krijgen terwijl ze IP krijgen en tot 30 dagen na de laatste dosis IM

 • Huidig ​​of eerder gebruik van immunosuppressiva binnen 14 dagen vóór de eerste dosis van durvalumab met uitzondering van:
  • Intranasale, geïnhaleerde, lokale steroïden of lokale steroïde-injecties (bijv. intra-articulaire injectie).
  • Systemische corticosteroïden in fysiologische doses van niet meer dan <<10 mg/dag>> prednison of zijn equivalent.
  • Steroïden als premedicatie voor overgevoeligheidsreacties (bijv. CT-scan premedicatie)
 • Geschiedenis van actieve primaire immunodeficiëntie
 • Actieve of eerder aanwezige auto-immuun- of inflammatoire aandoeningen (inclusief inflammatoire darmaandoeningen [bijv. colitis of ziekte van Crohn], diverticulitis [met uitzondering van diverticulose], systemische lupus erythematosus, sarcoïdosesyndroom of syndroom van Wegener. Uitzonderingen op dit criterium zijn:
  • Vitiligo of alopecia
  • Hypothyreoïdie (bijv. na Hashimoto-syndroom) stabiel met hormoonpreparaten
  • Elke chronische huidaandoening waarvoor geen systemische therapie nodig is
  • Patiënten zonder actieve ziekte in de afgelopen 5 jaar mogen worden geincludeerd mits er overlig is geweest met de PI.
 • Actieve infectie inclusief;
 • Geen aanwijzingen voor actieve tuberculose, hepatitis B (bekend positief HBV-oppervlakteantigeen (HBsAg) resultaat), hepatitis C, immunodeficiëntievirus (positieve HIV 1/2-antilichamen).
 • Medische of psychische aandoening waarbij de arts van mening is dat de patiënt niet in staat is om het onderzoek af te ronden of een zinvolle informed consent te ondertekenen

Studiecoördinator

Dr. M. Jalving
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: m.jalving@umcg.nl