POINTING

Het aanwijzen van factoren die voorspellen welke patiënten baat hebben bij immunotherapie op basis van zeer persoonlijke tumorkenmerken.

Protocolnummer: 1.0 April 2018
Eudractnummer:
METc nummer: M17PTS (METc AVL)
Onderzoekscode:

Samenvatting

POINTING is een prospectief longitudinaal cohort studie, uitgevoerd in het UMCG en het AVL, met patiënten met gemetastaseerd melanoom of niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), die in aanmerking komen voor standaard behandeling met anti-PD-1 immunotherapie. Naast het verzamelen van gegevens die verkregen worden uit routine procedures, vinden enkele studieprocedures plaats.

Er zijn tot nu toe geen gevalideerde handvatten beschikbaar om te voorspellen welke patiënten baat zullen hebben van bij immunotherapie, of wie te maken zullen krijgen met levensbedreigende toxiciteit. Patiëntselectie op basis van factoren als Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) expressie en somatische mutaties in tumor biopten, zijn geen betrouwbare biomarkers gebleken en onderschatten de complexiteit van een dynamische immuunrespons. Het doel van POINTING is het ontwikkelen en valideren van een complexe, samengestelde ‘handtekening’ op basis van tumor karakteristieken voorafgaand en tijdens de behandeling met immunotherapie. Verschillende –omics (histologie, immunohistochemie, genomics, transcriptomics, proteomics, radiomics en moleculaire beeldvorming) zullen worden geïntegreerd tot een handtekening, die voorspelt welke patiënten minder dan 5% kans hebben om te responderen op standaard behandeling met anti-PD-1 immunotherapie.

Verzameling gegevens in het kader van standaard behandeling

Gegevens over medicatie gebruik, bijwerkingen van de behandeling, en uitslagen van routine onderzoeken (bloed, beeldvorming) in het kader van de standaard klinische behandeling worden verzameld vanuit het patiëntdossier.

Studieprocedures

 1. Screening (oa. op hepatitis B en C, HIV en zwangerschap)
 2. Een biopt voor whole genome sequencing (WGS), IHC, DNA en RNA analyse via CPCT (patiënten tekenen hiervoor apart informed consent)
 3. Bloedmonsters voor analyses naar exploratieve biomarkers
 4. Ontlasting verzamelen thuis en invullen van een voedingsvragenlijst

Studieprocedures vinden plaats tijdens een routine visite van patiënten aan het ziekenhuis.

Inclusiecriteria

 • Histologisch of cytologisch gedocumenteerde lokaal gevorderd of gemetastaseerd melanoom of NSCLC
 • Patiënten moeten in aanmerking komen voor standaard behandeling met anti-PD-1 therapie
 • Leeftijd ≥ 18 jaar
 • Meetbare ziekte volgens RECIST v1.1. Eerdere bestraalde laesies mogen niet als target laesie worden beschouwd
 • Laesie(s) (metastase, lokaal gevorderde tumor) waarvan veilig een histologisch biopt kan worden genomen volgens standaard klinische procedures
 • Vermogen het protocol na te leven
 • Getekend informed consent

Exclusiecriteria

 • Andere maligniteit anders dan melanoom of NSCLC binnen 5 jaar voorafgaand aan inclusie, met uitzondering van die waarbij er een verwaarloosbaar risico op metastasering of overlijden is, behandelt met verwachte curatieve uitkomst (zoals adequaat behandelde carcinoma in situ van de cervix, basaalcel- of plaveiselcelcarcinoom van de huid, lokaal prostaatcarcinoom welke behandelt is met curatieve opzet etc.)
 • Behandeling met systemische immunosuppressiva (inclusief maar niet beperkt tot prednison, cyclofosfamide, azathioprine, methotrexaat, thalidomide, anti-TNF middelen) in 2 weken voorafgaand aan studie inclusie
  • Een acute, lage dosering systemische immunosuppressiva is toegestaan
  • Het gebruik van inhalatie-corticosteroiden bij COPD, mineraalcorticosteroiden (bij fludrocortison) bij patiënten met orthostatische hypotensie en lage doseringen adrenale hormoon suppletie bij bijnierschorsinsufficiëntie zijn toegestaan

Studiecoördinator

Drs. L.M. Smit
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 18562
E-mail: l.m.smit@umcg.nl

Dr. R.S.N. Fehrmann
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: r.s.n.fehrmann@umcg.nl

Prof. Dr. E.G.E. de Vries
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: e.g.e.de.vries@umcg.nl