PINCH

PD-L1 ImagiNg to prediCt durvalumab treatment response in HNSCC (PINCH) trial

Protocolnummer: ESR-15-11620
EudraCT nummer: 2017-003447-37
METc nummer: 2019/170
Onderzoekscode: O228

Samenvatting

Doel van het onderzoek is de ontwikkeling van PD-L1 beeldvorming bij patiënten met gevorderd stadium HNSCC om de PD-L1 expressie weer te geven en die te correleren met de respons op behandeling met durvalumab. De studie is opgedeeld in 2 delen:

 1. Het bepalen van de optimale dosering van 89Zr-durvalumab om tumor lesies goed weer te geven
 2. De waarde van PD-L1 PET/CT in weergave van PD-L1 expressie in tumor laesies, en voorspelling van effectiviteit van de behandeling met durvalumab bij patiënten met een gevorderd stadium HNSCC.

Inclusiecriteria

 • Ondertekend informed consent
 • Leeftijd ≥ 18 jaar
 • ECOG performance score 0 of 1
 • Levensverwachting ≥ 12 weken
 • Adequate orgaan en beenmergfunctie, gedefinieerd als:
  • Hemoglobine ≥ 9.0 g/dL
  • Absoluut neutrofielen aantal (ANC) ≥ 1.5 x 109/L
  • Trombocyten ≥ 100 x 109/L
  • Serum bilirubine ≤ 1.5 x ULN
  • ASAT/ALAT ≤ 2.5 x ULN behalve in het geval van levermetastasen, dan geldt ≤ 5x ULN
  • Serum creatinine klaring>40 mL/min volgens Cockcroft-Gault of middels verzamelen van 24-uurs urine op creatinine klaring
 • Vrouwelijke deelnemers moeten geen kans hebben op zwangerschap (postmenopausaal: ≥60 jaar en geen menstruaties gedurende ≥1 jaar zonder alternatieve medische verklaring, of status na hysterectomie, of bilaterale tubaligatie of bilaterale ovariectomie) of moeten  een negatieve zwangerschapstest hebben Patiënt is bereid en in staat zich aan het studieprotocol te houden inclusief behandeling, en onderzoeken, ziekenhuisbezoeken  en follow-up..
 • Histologisch bewezen recidief of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-hals gebied
 • Minstens 1 tumor laesie met afmeting van ≥ 1 cm

Exclusiecriteria

 • Betrokkenheid bij de opzet/planning van de studie of eerdere deelname aan huidige studie
 • Deelname aan een andere klinische trial met studie medicatie <4 weken voor deelname
 • Eerdere behandeling met PD1 of PD-L1 remmers, inclusief durvalumab
 • Voorgeschiedenis met een andere primaire maligniteit behalve:
  • maligniteit in opzet curatief behandelend zonder aanwijzing voor actieve ziekte ≥5 jaar en met laag recidief risico.
  • Adequaat behandeld non-melanoom huidkanker of lentigo maligna zonder aanwijzingen voor actuele ziekte.
  • Adequaat behandeld carcinoma in situ zonder aanwijzingen voor ziekte (zoals cervix carcinoom in situ)
 • Laatste anti-kanker behandeling (chemotherapie, immunotherapie, endocriene therapie, targeted therapie, biologische therapie, tumor embolisatie, monoklonale antilichamen of andere studiemedicatie) tot 28 dagen voor deelname, tevens tot 28 dagen voor deelname laatste gift TKI (bijv erlotinib, gefitinib en crizotinib) en binnen 6 weken van deelname laatste gift nitrosourea of mitomycine C.
 • Gemiddelde QTc ≥470 ms op basis van 3 ECG’s volgens Frediricia’s correctie voor hartfrequentie
 • Huidig of eerder gebruik van immuunsuppressieve medicatie <28 dagen voor deelname, met uitzondering van: intranasaal of inhalatie corticosteroïden of systemische corticosteroïden in een dosering niet hoger dan 10mg/dg prednison of een equivalent hiervan.
 • Elke niet-reversibele toxiciteit (>CTCAE grade 2) van eerdere anti-kanker behandeling. Deelnemers met irreversibele toxiciteit waarvan niet wordt verwacht dat deze zal toenemen onder studiemedicatie mogen wel geïncludeerd worden (bijv. gehoorverlies, perifere neuropathie)
 • Eerdere graad ≥3 immuun-gerelateerde adverse event (irAE) tijdens gebruik van immuuntherapie, of irreversibele irAE >graad 1
 • Actuele of eerder gedocumenteerde auto-immuun ziekten in afgelopen 2 jaar. NB: deelnemers met vitiligo, ziekte van Graves of psoriasis zonder systemische behandeling (binnen de afgelopen 2 jaar) worden niet geëxcludeerd.
 • Actieve of eerder gedocumenteerde inflammatoire darmziekten (als de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa)
 • Voorgeschiedenis met primaire immuundeficiëntie
 • Voorgeschiedenis met allogene orgaan transplantatie
 • Voorgeschiedenis met overgevoeligheid voor durvalumab of een vergelijkbaar middel
 • Ongecontroleerde intercurrente ziekte zoals, maar niet beperkt tot: aanhoudende of actieve infectie, symptomatisch hartfalen, ongecontroleerde hypertensie, instabiele angina pectoris, cardiale arrhythmieën, actieve peptische ulcera of gastritis, actieve bloedingen, patiënten met bewijs van een actieve of chronische hepatitis B, hepatitis C of HIV of een psychiatrische aandoening waarbij deelnemer geen informed consent kan ondertekenen.
 • Actieve infectie, inclusief tuberculose, hepatitis B, hepastitis C, HIV
 • Voorgeschiedenis met leptomeningeale carcinomatosa
 • Vaccinatie met een levend verzwakt vaccin binnen 30 dagen voor start studie/aanvang behandeling durvalumab
 • Vrouwelijke deelnemers die zwanger zijn, borstvoeding gevend of deelnemers die geen effectieve anticonceptie gebruiken
 • Elke toestand die volgens de onderzoeker zou interfereren met de evaluatie van studie behandeling of interpretatie van patiënt veiligheid of studie resultaten
 • Symptomatische of ongecontroleerde hersenmetastasen waarvoor gelijktijdig behandeling nodig is, inclusief maar niet beperkt tot chirurgie, bestraling en/of corticosteroïden
 • Deelnemers met ongecontroleerde epileptische aanvallen.

Studiecoördinator

Drs. P.P. van de Donk
Principal investigator: Dr. S.F. Oosting
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: p.p.van.de.donk01@umcg.nl, s.oosting@umcg.nl