PD-L1 Imaging

ImmunoPET imaging with 89Zr-MPDL3280A in patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer, bladder cancer or triple-negative breast cancer prior to MPDL3280A treatment.

Protocolnummer: MPDL3280A-img-04205
EudraCT nummer: 2015-000996-29
METc nummer: 2015.207
Onderzoekscode:  

Samenvatting

Het betreft hier een PET-scan studie die voorafgaand aan de studiebehandeling met het experimentele geneesmiddel MPDL3280A (atezolizumab) wordt uitgevoerd. Om te onderzoeken of het experimentele geneesmiddel MPDL3280A in tumorcellen terecht komt, en in welke mate ook in gezond weefsel, kan gebruik worden gemaakt van een nieuwe scanmethode. Door patiënten in deze PET-scan studie voorafgaand aan de behandeling met MPDL3280A eerst een kleine hoeveelheid van het antilichaam MPDL3280A met daaraan de radioactieve stof zirconium-89 gekoppeld (de tracer 89Zr-MPDL3280A), toe te dienen kan daarna met PET-scans informatie worden verkregen over de verdeling van de tracer door het lichaam. Deze informatie kan helpen om de kennis over het medicijn MPDL3280A te vergroten.

In deze studie zal voor het eerst 89Zr-MPDL3280A bij mensen worden toegediend om te onderzoeken of het bij mensen in tumorcellen terecht komt.

Inclusiecriteria

 • Histologisch of cytologisch bewezen lokaal uitgebreide of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, blaaskanker of triple-negatieve borstkanker.
 • Patiënten komen in aanmerking indien progressieve ziekte werd gezien tijdens of na eerstelijns systeembehandeling of na elk volgende behandellijn voor lokaal uitgebreide of gemetastaseerde niet-kleincellig longkanker, blaaskanker of triple-negatieve borstkanker. Extra criterium voor blaaskanker: patiënten komen (ook) in aanmerking als ziekteprogressie tijdens of ≤6 maanden na de laatste adjuvante/neo-adjuvante behandeling met op platinum gebaseerde chemotherapie optreedt. Extra criterium voor niet-kleincellige longkanker: Patiënten komen (ook) in aanmerking als ziekteprogressie tijdens of ≤6 maanden na de laatste adjuvante/neo-adjuvante behandeling met op platinum gebaseerde chemotherapie of gelijktijdige chemoradiatie optreedt.
 • Veilig biopteerbare metastase(n) volgens klinische standaard.
 • Performance score 0 of 1.
 • Levensverwachting ≥ 12 weken.
 • Getekend toestemmingsformulier.
 • Vermogen om aan het protocol te voldoen.
 • Leeftijd ≥ 18 jaar.
 • Meetbare ziekte volgens RECIST criteria 1.1. Eerder bestraalde laesies kunnen beter niet als target laesies mee worden geteld.
 • Adequate hematologische en orgaanfunctie, gedefinieerd door het volgende laboratoriumonderzoek wat gedaan moet zijn ≤ 14 dagen voor de 89Zr-MPDL3280A injectie:
  • Neutrophile ≥ 1500 cellen/µL (zonder G-CSF binnen 2 weken voor 89Zr-MPDL3280A injectie)
  • Leucocyten > 2500/µL
  • Lymphocyten ≥ 500/µL
  • Trombo’s ≥ 100.000/µL (zonder transfusie binnen 2 weken voor 89Zr-MPDL3280A injectie)
  • Hemoglobine ≥ 9.0 g/dL. Patiënten mogen bloedtransfusies hebben gehad en erythropoetische behandeling hebben ontvangen om aan dit criterium te kunnen voldoen.
  • AST, ALT, en alkalische fosfatase ≤ 2.5 x bovenste grenswaarde (upper limit of normal = ULN), met volgende uitzonderingen: Patiënten met levermetastasen: AST en/of ALT ≤ 5 x ULN; patiënten met lever- of botmetastasen: alkalische fosfatase ≤ 5 x ULN
  • Serium bilirubine ≤ 1.5 x ULN. Patiënten met bekend Syndroom van Gilbert mogen geïncludeerd worden als hun serum bilirubine levels ≤ 3 x ULN is.
  • INR and aPTT ≤ 1.5 x ULN. Dit is geldig voor patiënten die niet therapeutisch ontstold worden; patiënten die therapeutisch ontstold moeten worden op een stabiele dosis zijn.
 • Geldt voor vrouwelijke patiënten in de vruchtbare leeftijd en mannelijke patiënten met partners in de vruchtbare leeftijd; de patiënt en/of partner moeten instemmen met het gebruik van hoog effectieve anti-conceptiva (bijv. anti-conceptiva die een risico van < 1% hebben om alsnog zwanger te worden).

Exclusiecriteria

 • Alle toegelaten anti-kanker behandeling (incl. chemotherapie en/of hormonale therapie) binnen ≤ 14 dagen voor de injectie van 89Zr-MPDL3280A; volgende uitzonderingen zijn geldig: hormoon-vervangende therapie of orale anti-conceptiva. Voor de behandeling van NSCLC toegelaten TKIs moeten > 7 dagen voor tracerinjectie gestopt worden. De baseline scan meot na het stoppen van de TKIs worden gemaakt.
 • Behandeling met andere experimentele geneesmiddelen of deelname aan een andere klinische studie met een therapeutisch doel binnen 28 dagen voor de 89Zr-MDPL3280A injectie.
 • Hersenmetastasen, inclusief eerder behandelde hersenmetastasen.
 • Leptomeningeale ziekte.
 • Ongecontroleerde tumorgerelateerde pijn.
  • Patiënten die pijnstilling nodig hebben moeten op een stabiele behandeling zijn ingesteld aan het begin van de studie.
  • Symptomatische laesies die door radiotherapie behandeld kunnen worden (bijv. botmetastasen of metastase die zenuwen bekneld) moeten behandeld worden voor start van de behandeling. Patiënten moeten hersteld zijn van mogelijke effecten van de radiotherapie. Hierbij geldt geen minimale hersteltijd.
  • Asymptomatische metastasen die bij verdere groei waarschijnlijk functiebeperking of pijn zullen veroorzaken (bijv. epidurale metastase die niet geassocieerd is met compressie van het spinaal kanaal) moeten worden beoordeeld met het oog op loco-regionale therapie, indien nodig voor inclusie.
 • Ongecontroleerd pleuravocht, pericardvocht of ascites, welke regelmatig gedraineerd moeten worden (een keer per maand of vaker). Patiënten met langdurige drainage catheters (bijv. PleurX) mogen geïncludeerd worden.
 • Ongecontroleerde hypercalcemie (> 1.5 mmol/L geïoniseerd calcium of calcium > 12 mg/dL of gecorrigeerd serum calcium > ULN) of systomatische hypercalcemie welke continu behandeld moet worden met bisfosfonaten of denosumab.
  • Patiënten die bisfosfonaat of denosumab krijgen ter voorkoming van fracturen en die geen voorgeschiedenis hebben van klinische significante hypercalcemie komen in aanmerking. Patiënten die denosumab krijgen voor inclusie moeten instemmen in vervangende therapie met bisfosfonaten tijdens de studie en er ook in aanmerking voor komen.
 • Andere maligniteiten dan NSCLC, blaaskanker of TNBC binnen 5 jaar voor 89Zr-MPDL3280A injectie; behalve maligniteiten met een klein risico voor metastasen of overlijden, welke met curatieve opzet zijn behandeld (bijv. adequaat behandeld carcinoma in situ van de cervix; basaalcelcarcinoom of plaveiselcelcarcinoom van de huid; lokaal prostaatkanker wat curatief behandeld is, curatief chirurgisch behandeld ductaal carcinoom in situ).
 • Zwangere patiënten of patiënten die borstvoeding geven.
 • Bekend met zware allergie, anafylaxie of andere hypersensitiviteitsreacties op chimere of gehumaniseerde antilichamen of fusieproteïnen.
 • Bekende hypersensitiviteit of allergie tegen biopharmaceutica geproduceerd in Chinese hamster ovarium cellen of andere componenten van MPDL3280A.
 • Bekend met auto-immuunziekte, onder andere myasthenia gravis, myositis, auto-immuun hepatitis, systemische lupus erythematosus, rheumatoïde arthritis, inflammatory blowel disease, vasculaire thrombose geassocieerd met anti-phospholipid syndroom, Wegener’s granulomatosis, Sjögren’s syndrom, Guillain-Barré syndroom, multiple sclerose, vasculitis, of glomerulonephritis.
  • Patiënten met een voorgeschiedenis van auto-immuun-gerelateerde hypothyroïdismus die een stabiele dosis schildkliermedicatie krijgen kunnen in aanmerking komen voor deze studie.
  • Patiënten met gecontroleerde Type I diabetes mellitus met een stabiele dosis insuline kunnen in aanmerking komen voor deze studie.
 • Voorgeschiedenis met idiopathische pulmonale fibrose, georganiseerde pneumonitis (bijv. bronchiolitis obliterans), medicamenteus-geïnduceerde pneumonitis, idiopathische pneumonitis, of aanwijzingen voor een acute pneumonitis op de screenings CT-scan.
 • Serum albumin lager dan 2.5 g/dL.
 • Positieve test voor HIV>
 • Patiënten met een actieve hepatitis B (chronisch of acuut; gedefinieerd als positieve hepatitis B oppervlakte antigen [HBsAg] test bij de screening) of hepatitis C. Patiënten met in de voorgeschiedenis een hepatitis B virus infectie of een afgelopen HBV injectie (gedefinieerd als een positieve test voor de hepatitis B kern antilichaam [HBcAb] en afwezigheid van HBsAg) komen in aanmerking voor deze studie. Een HBV DNA test moet bij deze patiënten worden gedaan voor injectie van 89-ZrMPDL3280A. Patiënten die positief worden getest voor het hepatitis C virus (HCV) antilichaam komen alleen in aanmerking voor deze studie als de PCR negatief is voor HCV RNA.
 • Actieve tuberculose.
 • Ernstige infecties binnen 4 weken voor 89Zr-MPDL3280A injectie, o.a. ziekenhuisopname in verband met complicaties omtrent een infectie, bacteriaemie, of zware pneumonie.
 • Symptomen van een injectie infectie binnen 2 weken voor de 89Zr-MPDL3280A injectie.
 • Behandeling met orale of i.v. antibiotica binnen 2 weken voor 89Zr-MPDL3280A injectie. Patiënten die profylactisch antibiotica krijgen (bijv. als preventie van urineweginfecties of COPD exacerbaties te voorkomen) komen in aanmerking voor deze studie.
 • Significante cardiovasculaire ziekte, zoals NYHA klasse II of meer, hartinfarct binnen de afgelopen 3 maanden, instabiele aritmieën of instabiele angina. Patiënten bekend met coronaire hartziekte, hartinsufficiëntie ander dan boven beschreven, of een linker ventrikel injectiefractie <50% moeten een stabiele medicamenteuze behandeling krijgen, die geoptimiseerd is volgens de behandelend arts, mogelijk, indien nodig, in samenwerking met een cardioloog.
 • Grote chirurgische ingrepen anders dan gebruikelijk voor de diagnose binnen 28 dagen voor de 89Zr-MPDL3280A injectie of de verwachting dat een dusdanige procedure tijdens de studie noodzakelijk is.
 • Eerdere beenmerg- of orgaantransplantaties.
 • Inentingen met levende of geattenueerde inentingen binnen 4 weken voor 89ZrMPDL3280A injectie of de verwachting dat een dusdanige inenting tijdens de studie nodig is. De inenting tegen influenza zou alleen tijdens het influenzaseizoen gegeven kunnen worden (bijv. oktober tot maart in de noordelijke hemisfeer). Patiënten mogen geen levende, geattenueerde influenza vaccinatie binnen 4 weken voor de injectie van 89Zr-MPDL3280A of ten tijde van de studie krijgen.
 • Alle andere ziektes, metabole dysfuncties, bevindingen bij lichamelijk onderzoek, of afwijkingen in het lab welke contra-indicatie voor het gebruik van het experimentele geneesmiddel kunnen zijn of die de interpretatie van de resultaten kunnen beïnvloeden of die voor een verhoogd risico op complicaties kunnen veroorzaken.
 • Eerdere behandeling met CD137 agonisten of immuun-checkpoint inhibitoren, anti-PD-1, en anti-PD-L1 therapeutische antilichamen. Patiënten die eerder ant-CTLA4 behandeling hebben gehad, mogen geïncludeerd worden indien zij aan de volgende criteria voldoen:
  • Laatste kuur anti-CTLA4 minimaal 6 weken geleden.
  • Geen voorgeschiedenis met zware immuungerelateerde bijwerkingen door anti-CTLZ4 (CTCAE Graad 3 en 4).
 • Behandeling met immuunstimulatieve medicijnen (o.a. IFNs, IL-2) binnen 6 weken of 5 halfwaardetijden van het middel voor de injectie van 89Zr-MPDL3280A.
 • Behandeling met immuunsuppressieve medicijnen (o.a. prednison, cyclofosfamide, azatioprin, methotrexaat, thalidomide, en anti-TNF medicijnen) binnen 2 weken voor de 89Zr-MPDL3280A injectie. Patiënten die acuut een lage dosering systemische immuunsuppresiva hebben gehad (bijv. eenmalige dosis dexamethason bij misselijkheid) mogen geïncludeerd worden na overleg met de sponsor. Het gebruik van inhalatieve corticosteroïden voor COPD, mineralcoticoïden (bijv. fludrocortison) voor patiënten met ortostatische hypotensie, en lage dosering corticosteroïde voor bijnierinsufficiëntie zijn toegestaan.

Studiecoördinator

Drs. F. Bensch
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: f.bensch@umcg.nl

Prof. Dr. E.G.E. de Vries
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: e.g.e.de.vries@umcg.nl