OvMet fase 1b

Phase Ib study of metformin in combination with carboplatin/paclitaxel chemotherapy in patients with advanced ovarian cancer

Protocolnummer:  
Eudractnummer: 2012-005050-35
METcnummer: 2013/505
Onderzoekscode:  nvt

Samenvatting

Metformine is een biguanide die wordt gebruikt in de behandeling van type 2 diabetes mellitus. In epidemiologische studies, retrospectieve klinische studies en preklinische studies is aangetoond dat metformine anti-kanker effecten heeft. Het werkt als een remmer van complex 1 van de mitochondrieen en leidt tot o.a. remming van mTOR signaaltransductie route welke belangrijk is in ovariumcarcinoom.  Dit betreft een fase 1b onderzoek met als primaire uitkomstmaat het bepalen van de maximale dosering metformine welke gegeven kan worden naast stadnaard behandeling met carboplatin/paclitaxel chemotherapie. Daarnaast wordt het bijwerkingsprofiel in kaartgebracht en wordt de invloed van metformine op de farmacokinetiek van carboplatin en paclitaxel onderziocht. Er zullen 10-20 patienten deelnemen aan dit fase 1b onderzoek.

Inclusiecriteria

 • Patienten met histologisch bewezen, gevorderd stadium (FIGO III-IV), epitheliaal ovariumcarcinoom
 • Patienten die in aanmerking komen voor neo-adjuvante behandeling met carboplatin/paclitaxel chemotherapie vooraf aan debulking chirurgie of patienten met recidief ovariumcarcinoom die in aanmerking komen voor  palliatieve carboplatin/paclitaxel chemotherapie.
 • Eastern Cooperative Oncology Group-performance status (ECOG-PS) 0-2
 • Leeftijd  ≥ 18 jaar
 • De patiënt heeft adequate beenmerg-, nier- en leverfunctie zoals hieronder beschreven:
  • Beenmerg functie: Absolute Neutrofiel count (ANC) ≥ 1,500/μL; Platelets ≥ 100,000/mm3; (onafhankelijk van bloedplaatjes transfusie binnen 3 maanden voor de eerste dosering van studiemedicatie); Hemoglobine ≥ 9.0 g/dL;
  • Nierfunctie: geschatte fo berekende kreatinine klaring  ≥ 60 mL/min;
  • Leverfunctie en enzymen: AST en ALT ≤ 2.5 × the upper limit van normaal (ULN); Bilirubine ≤ 1.5 × ULN.
 • De patiënt dient vrijwillig het proefpersonen toestemmingsformulier te tekenen en te dateren

Exclusiecriteria

 • Recente (binnen 30 dagen voor 1e studiemedicatie) behandeling met andere studiemedicatie of deelname in een klinisch onderzoek.
 • Metformine gebruik binnen 4 weeks voor inclusie
 • Symptomatische CZS metastase
 • Preexistente neuropathie ≥ CTC graad 2.
 • Vrouwen die zwanger zijn of brostvoeding geven, vrouwen in de vruchtbare leeftijd die geen adequate anticonceptie gebruiken.
 • Bekende overgevoeligheid voor carboplatin, paclitaxel of metformine
 • Ernstige actieve infectie waarvoor noodzaak tot behandeling met antibiotica bij inclusie
 • Instabiele medische aandoeningen
 • Andere bevindingen bij anamnese, lichamelijk onderzoek of bloedonderzoek dat de geplande behandeling in de weg staat of het risico op complicaties doet toenemen.

Studiecoördinator

Dr. M. Jalving

Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050-3614862
E-mail: m.jalving@umcg.nl

Dr. A. Reyners
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050-3614862
E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl