MK6482-022

A Multi-center, Double-Blind, Randomized Phase 3 Study to Compare the Efficacy and Safety of Belzutifan (MK-6482) plus Pembrolizumab (MK- 3475) Versus Placebo plus Pembrolizumab, in the Adjuvant Treatment of Clear Cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC) Post Nephrectomy (6482-022)

Eudractnummer: 2021-003436-92

Samenvatting

Dit is een multicenter, dubbelblind, gerandomiseerd fase 3-onderzoek om de werkzaamheid en veiligheid van Belzutifan (MK-6482) plus pembrolizumab (MK-3475) versus placebo plus pembrolizumab, bij de adjuvante behandeling van heldercellig niercelcarcinoom (ccRCC) post-nefrectomie te onderzoeken. Wereldwijd zullen er ongeveer 1600 patiënten worden geïncludeerd. In Nederland zullen dit 60 patiënten zijn. Screeningsprocedures moeten binnen 42 dagen voorafgaand aan de behandeling worden afgerond. Na deze screeningsperiode zal de patiënt 1:1 gerandomiseerd worden in één van de twee behandelingsgroepen:

 • Belzutifan (120 mg oraal, elke dag voor 54 weken) + Pembrolizumab (400 mg via infuus, elke 6 weken tot een maximum van 9 doses)
 • Placebo (0 mg, elke dag voor 54 weken) + Pembrolizumab (400 mg, elke 6 weken tot een maximum van 9 doses)

Alle patiënten worden opgevolgd tot overlijden, intrekken van toestemmingsformulier of het einde van de studie.

Het primaire eindpunt is ziektevrije overleving. Overall survival is een belangrijk secundair eindpunt.

Inclusiecriteria

Hieronder worden de belangrijkste inclusiecriteria genoemd. De complete lijst van inclusiecriteria is te vinden in het onderzoeksprotocol.

De patient:

 • Heeft een histologisch of cytologisch bevestigde diagnose van RCC met heldercellige component volgens AJCC (8e editie), met of zonder sarcomatoïde kenmerken
 • Heeft gemiddeld-hoog risico, hoog risico of M1 NED RCC
 • Heeft volledige resectie van de primaire tumor gehad (partiële of radicale nefrectomie) en volledige resectie van solide, geïsoleerde wekedelen metastase bij M1 NED-deelnemers (ten tijde van de nefrectomie of binnen 2 jaar daarna)
 • Moet een nefrectomie en/of metastasectomie hebben ondergaan ≤ 12 weken voorafgaand aan randomisatie
 • Moet tumorvrij zijn vóór randomisatie, zoals beoordeeld door de onderzoeker en geverifieerd door BICR
 • Moet weefsel hebben verstrekt hebben:
  • Indien alleen nefrectomie: weefsel van nefrectomie (vereist)
  • Indien synchrone M1 met NED na metastasectomie: weefsel van nefrectomie (vereist) en weefsel van metastasectomie (indien beschikbaar)
  • Metachrone M1 met NED na metastasectomie: weefsel van metastasectomie (vereist) en weefsel van nefrectomie (indien beschikbaar)
 • Minimaal 18 jaar oud op het moment van het ondertekenen van de proefpersoneninformatie
 • Heeft een ECOG performance status van 0 tof 1 binnen 10 dagen vóór randomisatie
 • Stemt tijdens de interventieperiode en gedurende ten minste de tijd die nodig is om de studie-interventie te elimineren in met gebruikt anticonceptie of onthouding van heteroseksuele geslachtsgemeenschap
 • Een vrouwelijke deelnemer komt in aanmerking voor deelname als ze niet zwanger is of borstvoeding geeft
 • De deelnemer heeft gedocumenteerde geïnformeerde toestemming voor het onderzoek verstrekt.
 • Heeft een adequate orgaanfunctie.

 

Exclusiecriteria

Hier worden de belangrijkste exclusiecriteria genoemd. De complete lijst van exclusiecriteria is te vinden in het onderzoeksprotocol.

De patient:

 • Heeft een grote operatie ondergaan (anders dan nefrectomie plus resectie van reeds bestaande metastasen bij M1 NED deelnemers) binnen 4 weken voorafgaand aan randomisatie
 • Heeft een resterende trombus na nefrectomie in de vena renalis of vena cava
 • Heeft één van de volgende kenmerken:
  • Pulsoximetrie < 92% in rust, of
  • Heeft intermitterend zuurstoftherapie nodig, of
  • Heeft chronisch zuurstoftherapie nodig
 • Heeft een klinisch significante cardiovasculaire aandoening binnen 6 maanden voor de eerste dosis van de studiemedicatie
 • Heeft andere klinisch significante aandoeningen zoals:
  • Ernstige actieve niet-genezende wond/ulcus/botbreuk
  • Ondergaat hemodialyse of peritoneale dialyse
 • Heeft reeds bestaande hersen- of botmetastasen
 • Heeft stimulerende factoren (bijv. G-CSF, GM-CSF) of recombinant EPO of transfusie ontvangen binnen 28 dagen vóór de initiatie van de studiebehandeling
 • Is niet in staat oraal toegediende medicatie door te slikken of heeft een voorgeschiedenis of actueel bewijs vaneen gastro-intestinale aandoening of verminderde leverfunctie of ziekten. Die naar de mening van de onderzoeker de absorptie of het metabolisme van orale onderzoeksinterventie significant kunnen veranderen
 • Heeft een ernstige overgevoeligheidsreactie (graad ≥3) op belzutifan/placebo of pembrolizumab en/of een van hun hulpstoffen
 • Heeft eerder systemische therapie gehad voor RCC
 • Heeft eerder radiotherapie gekregen voor RCC
 • Heeft binnen 30 dagen vóór de eerste dosis van de studiemedicatie een levend of levend verzwakt vaccin gekregen
 • Neemt momenteel deel aan of heeft deelgenomen aan een onderzoek naar een onderzoeksmiddel of heeft een onderzoeksapparaat gebruikt binnen 4 weken vóór de eerste dosis van de studiemedicatie
 • Heeft een diagnose van immunodeficiëntie of krijgt chronische systemische steroïde therapie of een andere vorm van immunosuppressieve therapie binnen 7 dagen voorafgaand aan de eerste dosis van de studiemedicatie
 • Heeft een bekende tweede maligniteit (anders dan RCC die is behandeld met nefrectomie en/of metastasectomie) daardoor in de afgelopen 3 jaar een actieve behandeling vereist heeft
 • Heeft een actieve auto-immuunziekte waarvoor in de afgelopen 2 jaar systemische behandeling nodig was
 • Heeft een voorgeschiedenis van (niet-infectieuze) pneumonitis/interstitiële longziekte waarvoor steroïdennodig waren of heeft een actuele pneumonitis/interstitiële longziekte
 • Heeft een actieve infectie die systemische therapie vereist
 • Heeft een bekende voorgeschiedenis van hiv-infectie, een bekende voorgeschiedenis van hepatitis B of bekende actieve hepatitis C-virusinfectie
 • Heeft een voorgeschiedenis of bewijs van een aandoening, therapie, laboratoriumafwijking of andere omstandigheid die de resultaten van het onderzoek zou kunnen verstoren of de deelname van de deelnemer voorde volledige duur van het onderzoek zou belemmeren
 • Heeft een bekende psychiatrische stoornis of stoornis in middelenmisbruik die het vermogen van de deelnemer om mee te werken aan de vereisten van het onderzoek zou belemmeren
 • Heeft een allogene weefsel/vaste orgaantransplantatie ondergaan.

Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Dr. S.F. Oosting
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: s.oosting@umcg.nl