MK3475-C93

A Phase 3 Randomized, Open-label, Active-comparator Controlled Clinical Study of Pembrolizumab versus Platinum Doublet Chemotherapy in Participants With Mismatch Repair Deficient (dMMR) Advanced or Recurrent Endometrial Carcinoma in the First-line Setting (KEYNOTE-C93/GOG-3064/ENGOT-en15).

Eudractnummer: 2021-003185-12

Samenvatting

Dit is een gerandomiseerd, ongeblindeerd open-label gecontroleerd, multicenter, fase-3 onderzoek met pembrolizumab (MK3475) bij deelnemers met dMMR gevorderd of recidiverend EC in de eerstelijnssetting. Er zullen ongeveer 350 wilsbekwame vrouwelijke proefpersonen > 18 jaar aan het onderzoek deelnemen. Proefpersonen zijn gediagnosticeerd met gevorderd (stadium III of IV) endometriumcarcinoom, met centraal bevestigde mismatch-repair deficiëntie (dMMR).

Proefpersonen worden gerandomiseerd in 1 van de 2 behandelgroepen:

 • Groep 1: 18 cycli pembrolizumab monotherapie (Q6W)
 • Groep 2: 6 cycli chemotherapie (carboplatine/paclitaxel dan wel cisplatine/docetaxel bij intolerantie) (Q3W)

Voor groep 2 is een cross-over mogelijkheid ingesteld waarbij proefpersonen eventueel in aanmerking kunnen komen voor 18 cycli pembrolizumab. Proefpersonen uit groep 1 of cross-over kunnen in aanmerking komen voor een tweede behandeling van 9 cycli (~1 jaar) pembrolizumab.

Inclusiecriteria

 • Heeft een histologisch bevestigde diagnose van stadium III of IV of recidiverende EC of carcinosarcoom (gemengde Müller-tumor) dat centraal bevestigd is als dMMR
 • Heeft radiografisch evalueerbare ziekte, ofwel meetbaar of niet-meetbaar conform RECIST 1.1, zoals beoordeeld door de onderzoeker
 • Heeft geen eerdere systemische therapie voor geavanceerd EC gehad
 • Is vrouw, minstens 18 jaar oud op het moment van ondertekening van het informatie- en toestemmingsformulier (ofwel machtiging voor vrijgifte van tumorweefsel of toestemming voor het hoofdonderzoek)
 • Heeft ECOG-prestatiestatus van 0 of 1 beoordeeld binnen 7 dagen vóór randomisatie
 • Een vrouwelijke deelnemer komt in aanmerking voor deelname als zij niet zwanger is, geen borstvoeding geeft en voldoet aan ten minste één van de volgende voorwaarden:
  • Is een vrouw die niet zwanger kan worden OF
  • Is een vrouw van vruchtbare leeftijd en gebruikt adequate anticonceptie (zoals omschreven in het protocol)
 • De deelnemer (of wettelijke vertegenwoordiger) heeft vastgelegde geïnformeerde toestemming/instemming voor het onderzoek gegeven
 • Verstrekt een gearchiveerd tumorweefselmonster of nieuw verkregen (kernnaald-, incisie- of excisie-) biopt van een tumorlaesie dat niet eerder is bestraald voor verificatie van dMMR-status en histologie
 • Als HBsAg-positief in aanmerking komt als ze antivirale therapie voor HBV hebben ondergaan gedurende minstens 4 weken en niet-detecteerbare virale lading van HBV hebben voorafgaand aan randomisatie
 • Met voorgeschiedenis van HCV-infectie komt in aanmerking als de virale lading van HCV niet-detecteerbaar is bij screening
 • Heeft adequate orgaanfunctie

Exclusiecriteria

 • Heeft mesenchymale tumor in de uterus, zoals een endometrium stroma sarcoom, leiomyosarcoom of andere type zuivere sarcomen. Adenosarcomen zijn niet toegestaan. Neuro-endocriene tumoren zijn evenmin toegestaan
 • Heeft EC van een histologie die pMMR is
 • Is een kandidaat voor chirurgie of bestraling met curatieve intentie
 • Werd eerder behandeld met een anti-PD-1-, anti-PD-L1- of anti-PD-L2-middel of met een middel dat is gericht op een andere stimulerende of co-inhibitoire T-celreceptor (bijv. CTLA-4, OX-40, CD137)
 • Heeft eerder systemische antikankerbehandeling gehad, waaronder onderzoeksmiddelen voor EC. Hieronder valt andere chemotherapie voor EC dan radiosensitisatie
 • Heeft een zware operatie gehad en is niet afdoende hersteld van de procedure en/of eventueel complicaties van de operatie voor de start van de onderzoeksinterventie
 • Heeft een levend of verzwakt vaccin binnen 30 dagen voorafgaand aan de eerste dosis van de onderzoeksinterventie toegediend gekregen. Toediening van geïnactiveerde vaccins is toegestaan
 • Neemt momenteel deel of heeft deelgenomen aan een onderzoek naar een onderzoeksmiddel voor EC; of heeft deelgenomen aan een onderzoek naar een onderzoeksmiddel voor niet-ECG binnen 4 weken vóór de eerste dosis van de onderzoeksinterventie; of heeft een onderzoekshulpmiddel gebruikt binnen 4 weken vóór de eerste dosis van de onderzoeksinterventie
 • Heeft een diagnose van immunodeficiëntie of ontvangt chronische systemische behandeling met steroïden (in doseringen die 10 mg dagelijks prednison of gelijkwaardig overschrijven) of een andere vorm van immunosuppressieve behandeling binnen 7 dagen voorafgaand aan de eerste dosis onderzoeksinterventie
 • Aanwezigheid van een bekende bijkomende maligniteit die progressie vertoonde of actieve behandeling vereiste in de afgelopen 3 jaar
 • Heeft bekende actieve metastasen in het CZS en/of carcinomateuze meningitis
 • Heeft een bekende intolerantie tegen een onderzoeksinterventie en/of van de hulpstoffen ervan
 • Aanwezigheid van een actieve auto-immuunziekte waarvoor in de afgelopen 2 jaar systemische behandeling vereist was
 • Een voorgeschiedenis heeft van (niet-infectieuze) pneumonitis/interstitiële longziekte waarvoor behandeling met steroïden nodig was, of momenteel pneumonitis/interstitiële longziekte heeft
 • Een actieve infectie heeft die systemische behandeling vereist
 • Heeft een bekende voorgeschiedenis van hiv-infectie. Hiv-testen zijn niet vereist, tenzij deze verplicht zijn door plaatselijke gezondheidsinstanties
 • Heeft een voorgeschiedenis van of op dit moment aangetoonde aandoening, behandeling of afwijkende laboratoriumwaarde of ander omstandigheid die de resultaten van het onderzoeken zou kunnen verstoren of de deelname gedurende de gehele onderzoeksduur voor de deelnemer zou kunnen belemmeren, zodanig dat het naar het oordeel van de behandelend onderzoeker niet in het beste belang van de deelnemer is
 • Heeft een allogene transplantatie van een weefsel/solide orgaan gehad

Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Prof. Dr. A.K.L. Reyners
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl