MK3475-412

A randomized phase III study of pembrolizumab given concomitantly to chemoradiation and as maintenance therapy versus chemoradiation alone in patients with locally advanced squamous cell cancer of the head and neck. MK3475-412.

EudraCT nummer: 2016-003934-25
METc nummer: 2017/429
Onderzoekscode: O228

Samenvatting

Dit is een gerandomiseerd, placebogecontroleerd, dubbelblind fase III-onderzoek ter bepaling van de werkzaamheid en veiligheid van pembrolizumab toegediend gelijktijdig met chemoradiatie (CRT) en als onderhoudsbehandeling versus placebo plus CRT bij proefpersonen met lokaal gevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied (LA HNSCC).

Inclusiecriteria

 • Pathologisch bevestigde nieuwe diagnose plaveiselcelcarcinoom van:
  • orofarynx, p16-positief elke T4 (N0-N3), M0 of elke N3 (T1-T4), M0
  • orofarynx, p16-negatief elke T3-4 (N0-N3), M0 of elke N2a-3 (T1-T4), M0
  • larynx/hypofarynx/mondholte  elke T3-4 (N0-N3), M0 of elke N2a-3 (T1-T4), M0
 • Bereid en in staat zijn om schriftelijk geïnformeerde toestemming te geven voor het onderzoek. De proefpersoon kan ook toestemming geven voor toekomstig biomedisch onderzoek. De proefpersoon mag evenwel deelnemen aan het hoofdonderzoek zonder deel te nemen aan toekomstig biomedisch onderzoek.
 • Beschikbaar resultaat van een (lokale) bepaling van de HPV-status (p16) voor orofarynxcarcinoom. Als de HPV-status al eerder met de in het protocol voorgeschreven methode werd bepaald, is geen nieuwe test nodig.
 • Weefsel van toereikende kwaliteit en kwantiteit voor PD-L1-biomarkeranalyse op basis van een dikkenaald- of excisiebiopt
 • ≥ 18 jaar oud zijn op de dag van het ondertekenen van het informatie- en toestemmingsformulier.
 • Een evalueerbare tumor (meetbare en/of niet-meetbare tumorlaesies) bepaald door middel van CT scan of MRI op basis van RECIST, versie 1.1.
 • Geschikt voor definitieve CRT, primaire chirurgie wordt niet overwogen zoals besloten door de onderzoeker.
 • Een ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group)-performancestatus (PS) van 0 of 1 binnen 10 dagen voor het begin van de behandeling.
 • Vruchtbare vrouwelijke proefpersonen moeten een negatieve zwangerschapstest op urine of serum hebben binnen 72 uur vóór de eerste dosis van de onderzoeksbehandeling. Als de urinetest positief is of niet kan worden bevestigd als negatief, is een zwangerschapstest op serum nodig.
 • Vruchtbare vrouwelijke proefpersonen moeten bereid zijn om gedurende het onderzoek tot en met 180 dagen na de laatste dosis onderzoeksmedicatie een adequate vorm van anticonceptie te gebruiken zoals beschreven in het protocol.
 • Vruchtbare mannelijke proefpersonen moeten bereid zijn om vanaf de eerste dosis van de onderzoeksbehandeling tot en met 180 dagen na de laatste dosis een adequate vorm van anticonceptie te gebruiken zoals beschreven in het protocol.
 • Toereikende orgaanfuncties zoals gedefinieerd in het protocol. Alle laboratoriumonderzoeken van de screening moeten binnen 10 dagen vóór het begin van de behandeling worden uitgevoerd.

Exclusiecriteria

 • Neemt momenteel deel aan een onderzoek of behandeling met een onderzoeksmiddel (investigational agent) of gebruik van een onderzoekshulpmiddel (investigational device) binnen 4 weken vóór de eerste dosis van de onderzoeksbehandeling.
 • Heeft een eerdere behandeling gekregen met een anti-PD-1-, anti-PD-L1- of anti-PD-L2-middel of met een middel dat is gericht op een andere co-inhibitoire T-celreceptor of heeft eerder deelgenomen aan klinische onderzoeken met MK-3475 van MSD.
 • Heeft binnen 30 dagen vóór de eerste dosis van de onderzoeksbehandeling een levend vaccin gekregen.
 • Heeft kanker buiten de orofarynx, larynx, en hypofarynx of mondholte, bijvoorbeeld nasofaryngeale of (paranasale-)sinuskanker, of een ander onbekend primair hoofd-halscarcinoom.
 • Heeft eerder systemische behandeling, doelgerichte therapie, radiotherapie of radicale chirurgie gehad voor het type hoofd-halskanker wat in dit onderzoek bekeken wordt.
 • Heeft audiometrisch gehoorverlies ≥ graad 2 (25 decibel bij twee opeenvolgende toonbereiken).
 • Heeft neuropathie ≥ graad 2.
 • Heeft bloeding van graad 3-4 als gevolg van de onderliggende maligniteit.
 • Als de proefpersoon een zware operatie heeft ondergaan, moet hij/zij voldoende zijn hersteld van de toxiciteit en/of complicaties van de interventie alvorens te beginnen met de onderzoeksbehandeling.
 • Heeft bekende actieve hepatitis B of hepatitis C.
 • Heeft een bekende voorgeschiedenis van humaan immunodeficiëntievirus (hiv) (hiv-1/2-antilichamen).
 • Is gediagnosticeerd met immunodeficiëntie of krijgt een systemische behandeling met steroïden of een andere vorm van immunosuppressieve therapie binnen 7 dagen vóór toediening van de eerste dosis van de onderzoeksbehandeling. Gebruik van corticosteroïden als premedicatie voor allergische reacties (bv. op IV contrastmiddel) of als profylactische behandeling voor bijwerkingen van de in het protocol gespecificeerde chemotherapie, is toegestaan. Het gebruik van fysiologische doses corticosteroïden kan worden goedgekeurd na overleg met de sponsor.
 • Heeft een voorgeschiedenis van (niet-infectieuze) pneumonitis waarvoor behandeling met orale steroïden nodig was, of heeft momenteel pneumonitis.
 • Heeft een actieve auto-immuunziekte waarvoor systemische behandeling nodig was in de afgelopen 2 jaar (d.w.z. met gebruik van disease modifying agents, corticosteroïden of immunosuppressieve geneesmiddelen). Vervangingstherapie (bv. vervangingstherapie met thyroxine, insuline of fysiologische corticosteroïden voor bijnier- of hypofyse-insufficiëntie enz.) wordt niet beschouwd als een vorm van systemische behandeling.
 • Heeft een voorgeschiedenis van een gediagnosticeerde en/of behandelde hematologische maligniteit of maligniteit van een primaire solide tumor; dit criterium is niet van toepassing als de proefpersoon gedurende ten minste 5 jaar vóór randomisatie in remissie is. Proefpersonen met een pT1-2 prostaatcarcinoom met een Gleason-score ≤ 6, oppervlakkige blaaskanker, niet-melanomateuze huidkanker of een cervixcarcinoom in situ komen wel in aanmerking. Andere uitzonderingen kunnen in overleg met de sponsor worden overwogen.
 • Heeft bekende actieve metastasen in het centrale zenuwstelsel (CZS) en/of meningitis carcinomatosa.
 • Heeft eerder een allogene stamceltransplantatie of transplantatie van een solide orgaan ondergaan.
 • Heeft een actieve infectie die systemische behandeling vereist.
 • Heeft een voorgeschiedenis van een ernstige overgevoeligheidsreactie (bv. gegeneraliseerde huiduitslag/erytheem, hypotensie, bronchospasme, angio-oedeem of anafylaxie) op pembrolizumab, cisplatine of radiotherapie.
 • Is zwanger, geeft borstvoeding of verwacht zwanger te worden, of een een kind te verwekken binnen de geplande behandelfase van het onderzoek, die begint met het screeningsbezoek en eindigt 180 dagen na de laatste dosis van de onderzoeksbehandeling.
 • Heeft ernstige co-morbiditeit die, naar de mening van de onderzoeker, de deelname aan het onderzoek en/of de toediening van de behandeling kunnen belemmeren.
 • Heeft een voorgeschiedenis van, of huidige aanwijzingen voor, een aandoening, behandeling of afwijkende laboratoriumwaarde die de resultaten van het onderzoek zou kunnen verstoren, de deelname voor de hele onderzoeksduur zou kunnen belemmeren, of die maakt dat, naar de mening van de behandelende onderzoeker, deelname niet in het belang van de proefpersoon zou zijn.
 • Heeft bekende psychiatrische of aan middelenmisbruik gerelateerde stoornissen die medewerking aan de studie zouden bemoeilijken.

Studiecoördinator

Dr. S.F. Oosting
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: s.oosting@umcg.nl