GLOW

A Phase 3, Global, Multi-Center, Double-Blind, Randomized, Efficacy Study of Zolbetuximab (IMAB362) Plus CAPOX Compared with Placebo Plus CAPOX as First-line Treatment of Subjects with Claudin (CLDN)18.2-Positive, HER2-Negative, Locally Advanced Unresectable or Metastatic Gastric or Gastroesophageal Junction (GEJ) Adenocarcinoma.

Protocolnummer: ISN/Protocol 8951-CL-0302
EudraCT nummer: 2018-000519-26
METc nummer: 2019/350

Samenvatting

In dit wereldwijde, dubbelblinde, 1:1 gerandomiseerde, fase 3 onderzoek wordt de werkzaamheid geëvalueerd van zolbetuximab plus CAPOX (arm A) t.o.v. placebo plus CAPOX (arm B) als eerstelijns behandeling bij proefpersonen met CLDN18.2-positief, HER2-negatief niet-resectabel of gemetastaseerd maag- of GEJ-adenocarcinoom.

Belangrijkste inclusiecriteria

 • In staat informed consent te verlenen
 • ≥ 18 jaar
 • ECOG performance status 0 of 1
 • Voorspelde levensverwachting van ≥ 12 weken
 • Histologisch bevestigde diagnose van maag- of GEJ-adenocarcinoom
 • Radiologisch bevestigde plaatselijk gevorderde niet-reseceerbare of gemetastaseerde ziekte
 • Meetbare ziekte volgens RECIST 1.1. Voor proefpersonen met slechts 1 meetbare laesie en eerdere bestraling moet de laesie buiten het veld van de eerdere bestraling liggen of moet de proefpersoon een gedocumenteerde progressie hebben na bestraling.
 • De tumor is HER2-negatief en heeft een expressie van CLDN18.2 in ≥ 75% van de tumorcellen
 • De proefpersoon moet voldoen aan alle onderstaande criteria:
  • Hemoglobine (Hb) ≥ 9 g/dl. Bloedtransfusies in afgelopen 14 dagen niet toegestaan.
  • Absoluut aantal neutrofielen ≥ 1,5×109/l
  • Bloedplaatjes ≥ 100×109/l
  • Albumine ≥ 2,5 g/dl
  • Totaal bilirubine ≤ 1,5 x ULN
  • ASAT en ALAT ≤ 2,5 x ULN zonder levermetastasen of ≤ 5 x ULN bij levermetastasen
  • Geschatte kreatinineklaring ≥ 30 ml/min
  • PT/INR en PTT ≤ 1,5 x ULN (behalve bij gebruik van antistollingsmiddelen)

Belangrijkste exclusiecriteria

 • Eerder systemische chemotherapie voor plaatselijk gevorderd niet-resectabel of gemetastaseerd maag- of GEJ-adenocarcinoom. Neo-adjuvante ofwel adjuvante chemotherapie zolang de behandeling > 6 maanden vóór studiebehandeling is WEL toegestaan
 • Bestraald < 28 dagen studiebehandeling. Palliatieve bestraling op perifere botmetastasen ≥ 14 dagen vóór studiebehandeling wel toegestaan.
 • Behandeling met kruiden of andere behandelingen met een bekende anti-tumoractiviteit, binnen 28 dagen vóór studiebehandeling.
 • Systemische immunosuppressiva, waaronder systemische corticosteroïden, binnen 14 dagen vóór studiebehandeling.
 • Experimentele middelen of apparaten gekregen, binnen 28 dagen vóór studiebehandeling.
 • Eerder een ernstige allergische reactie of intolerantie gehad voor ingrediënten van zolbetuximab of andere monoklonale antilichamen
 • Overgevoeligheid, intolerantie of contra-indicatie voor een bestanddeel van het onderzoeksmiddel of CAPOX.
 • DPD deficientie
 • Recent een maagbloeding gehad of symptomatische maagzweren.
 • HIV-positief of actieve hepatitis B (positieve HBs Ag) of C.
 • Actieve auto-immuunziekte waarvoor in de afgelopen 2 jaar systemische behandeling.
 • Actieve infectie, niet volledig verdwenen <14 dagen vóór studiebehandeling.
 • Ernstige cardiovasculaire ziekte
 • Metastasen in het centrale zenuwstelsel (CZS).
 • Perifere sensorische neuropathie.
 • Grote operatie gehad ≤ 28 dagen vóór studiebehandeling.
 • Psychiatrische aandoening of sociale situatie waardoor therapietrouw niet mogelijk is.
 • Andere maligniteit waarvoor behandeling nodig is.
 • Gelijktijdige ziekte, infectie, of co-morbide aandoening waardoor de proefpersoon niet met het onderzoek kan meedoen.

Studiecoördinator

Dr. J.J. de Haan
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.j.de.haan@umcg.nl