GDC-0810

An open-label, phase I/IIA study of GDC-0810 in postmenopausal women with locally advanced or metastatic estrogen receptor positive breast cancer (GO29642) SERD Genentech

Protocolnummer: GO29642
Eudract nummer: 2014-004852-77
METc nummer: 2015.091
Onderzoekscode: O142

Samenvatting

Dit is een multicenter, fase I/IIa, open-label, dosisbepalend, veiligheids-, farmacokinetisch (PK) en ‘bewijs van concept’-onderzoek van GDC-0810 bij post-menopauzale vrouwen met lokaal gevorderde of gemetastaseerde ER+ (HER2-) borstkanker.

Primaire doelstelling

Fase II

Bepalen van clinical benefit rate van GDC-0810 bij post-menopauzale vrouwen met lokaal gevorderde of gemetastaseerde ER+ (HER2-) borstkanker

Nb. fase I is voltooid en voor fase II zijn cohort A2 en B2 gesloten

Inclusiecriteria

Inclusiecriteria voor fase IIa:

 • Histologisch of cytologisch bewezen mammacarcinoom
 • ER-positief; HER2-negatief
 • Alleen cohort A: Bevestigde ERα (ESR1)-mutaties van het LBD en beoordeelbare ziekte volgens RECIST v1.1,
 • Alleen cohort B: ziekteprogressie na niet meer dan 1 eerdere behandeling met een AI in de gevorderde/gemetastaseerde situatie
  • Meetbare ziekte of beoordeelbare botziekte
 • > 2 weken geen endocriene behandeling
 • > 3 weken geen chemotherapie
 • Vrouwen van 18 jaar of ouder
 • Post-menopauzale status
 • ECOG 0 of 1
 • Toereikende orgaanfunctie, zoals gedefinieerd door de volgende criteria:
  • Absoluut aantal neutrofielen (ANC) ≥ 1500/μl
  • Trombocyten ≥ 100.000/μl
  • Serum-aspartaattransaminase (AST) en serum-alaninetransaminase (ALT) ≤ 3 x ULN, of AST en ALT ≤ 5 x ULN, indien levermetastasen
  • Totaal serumbilirubine ≤ 1,5 x ULN, indirect serumbilirubine (≤ 3 x ULN) als gevolg van het syndroom van Gilbert mogen worden geïncludeerd
  • Serum creatinine ≤ 1,5 x ULN
  • QTc ≤ 460 msec

Exclusiecriteria

Exclusiecriteria voor fase IIa

 • Onbehandelde of symptomatische metastasen in het centrale zenuwstelsel (CZS).
 • Aandoeningen van het endometrium
 • Eerdere behandelingen:
  EXCLUSIES Eerdere endocriene behandeling Eerdere chemotherapie
  Cohort A1
  • Fulvestrant
  • > 1 eerdere chemotherapie in de gevorderde/gemetasstaseerde situatie
  Cohort A2
  • > 1 eerdere chemotherapie in de gevorderde/gemetasstaseerde situatie
  Cohort B1
  • > 1 eerdere AI in de gevorderde/gemetastaseerde situatie
  • Fulvestrant
  • Eerdere chemotherapie in de gevorderde/gemetastaseerde situatie (eerdere adjuvante chemotherapie is toegestaan, op voorwaarde dat die ≥ 12 maanden voor de inclusie heeft plaatsgevonden)
  Cohort B2
  • > 1 eerdere AI in de gevorderde/gemetastaseerde situatie
  • > 1 eerdere chemotherapie in de gevorderde/gemetasstaseerde situatie
 • Secundaire maligniteit binnen 2 jaar voor inclusie, uitgezonderd: adequaat behandeld BCC of PCC van de huid, of carcinoma in situ
 • Een van de volgende aandoeningen binnen 12 maanden voor inclusie: myocardinfarct, ernstige/instabiele angina pectoris, aanhoudende hartritmestoornissen van graad ≥ 2, atriumfibrillatie van welke graad dan ook, coronaire/perifere bypassoperatie, symptomatisch congestief hartfalen of cerebrovasculair accident met inbegrip van transiënte ischemische aanval
 • Actieve inflammatoire darmziekte of chronische diarree, korte-darmsyndroom of operatie van het bovenste deel van het maag-darmstelsel, met inbegrip van maagresectie
 • Bekende HIV infectie
 • Child-Pugh klasse B of C, met inbegrip van actieve hepatitis, actueel alcoholmisbruik of cirrose
 • Grote operatie <4 weken voor inclusie
 • Bestraling <2 weken voor inclusie

Studiecoördinator

Dr. C.P. Schröder
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: c.p.schroder@umcg.nl

Contactpersoon

Drs. C.M. Venema, arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: c.m.venema01@umcg.nl