FAB18

FAB: Functional Analysis of BRCAness.

Protocolnummer: P18.180   
Eudract nummer: 2018-003492-35 
METc nummer: 2020/445 

Samenvatting

Dit is een prospectieve, multicenter, eenarmige fase II studie.
Alle patiënten zullen worden behandeld met de PARP remmer Olaparib. Na informed consent en voor de start van de behandeling zal er een tumor biopt of ascites worden afgenomen om de repair capaciteit van de tumor vast te kunnen stellen.

Inclusiecriteria

 • Patiënten met recidief hooggradig sereus of endometrioid EOC (> 3 maanden na platinum bevattende chemotherapie en  niet in aanmerking komend voor platinum bevattende therapie) met de mogelijkheid voor een tumor biopsie of ascites drainage voor start behandeling
 • Diagnose hooggradig sereus of endometrioid EOC histologisch bewezen
 • Geschreven Informed Consent
 • Vrouw ≥ 18 jaar
 • Normale orgaan- een beenmergfunctie, gemeten binnen 28 dagen voor start olaparib, gedefinieerd als:
  • Hb ≥ 10.0 g/dL zonder bloedtransfusie de laatste 28 dagen
  • Absoluut neutrofiel getal (ANC) ≥ 1.5 x 109/L
  • Thrombocyten ≥ 100 x 109/L
  • Totaal bilirubine ≤ 1.5 x institutional upper limit of normal (ULN)
  • Aspartate aminotransferase (AST) (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT) / Alanine aminotransferase (ALT) (Serum Glutamic Pyruvate Transaminase (SGPT)) ≤ 2.5 x ULN tenzij levermetastasen, dan ≤ 5x ULN
  • Creatinine klaring geschat m.b.v. de Cockcroft-Gault equation of ≥ 51 mL/min
 • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status 0-2
 • Levensverwachting ≥ 16 weeks.
 • Postmenopausaal of bewijs van afwezigheid van zwangerschap voor premenopausale/ vruchtbare vrouwen:
  Negatieve urine of serum zwangerschapstest binnen 28 dagen voor start studiemedicatie en voor start van behandeling op dag 1.
  Postmenopausaal is als volgt gedefinieerd:
  • Amenorrhoea ≥ 1 jaar, na staken endocriene therapie
  • Luteinizing hormone (LH) en Follicle stimulating hormone (FSH) waarden in de post menopausale range voor vrouwen onder 50 jaar
  • Radiatie-geïnduceerde oophorectomie en laatste menstruatie >1 jaar
  • Chemotherapie-geïnduceerde menopauze en laatste menstruatie >1 jaar
  • Chirurgische sterilisatie (bilateral oophorectomie of hysterectomie)
 • Patiënt will en kan compliant zijn met het studieprotocol.
 • Evalueerbare ziekte (meetbaar en/of niet-meetbaar) als beoordeeld bij baseline middels RECIST 1.1 m.b.v. CT of MRI.
 • Voor inclusie in i) optioneel genetische onderzoek en ii) optioneel biomarker onderzoek, dienen patiënten te voldoen aan de volgende criteria:
  • Geschreven informed consent voor genetisch onderzoek
  • Geschreven informed consent voor biomarker onderzoek

Exclusiecriteria

 • Deelname in een andere studie met een onderzoeksmiddel gedurende de afgelopen maand.
 • Eerdere behandeling met PARP remmer, inclusief olaparib.
 • Andere maligniteit de afgelopen 5 jaar m.u.v.: adequaat behandelde non-melanoom huidkanker, curatief behandelde in situ kanker, stadium 1 en graad 1 endometrium carcinoom, of andere solide tumoren inclusief mammacarcinoom en lymfoom (zonder beenmerg betrokkenheid) curatief behandeld zonder aanwijzing voor ziekte voor ≥ 3 jaar.
 • Radiotherapie binnen 3 weken voor studiebehandeling.
 • Gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A remmers (bv. itraconazole, telithromycine, clarithromycine, protease inhibitors boosted with ritonavir of cobicistat, indinavir, saquinavir, nelfinavir, boceprevir, telaprevir) of gemiddelde sterke CYP3A remmers (bv. ciprofloxacine, erythromycine, diltiazem, fluconazole, verapamil). De benodigde wash-out periode voor start olaparib is 2 weken.
 • Gelijktijdig gebruik van sterke (bv. phenobarbital, enzalutamide, phenytoín, rifampicin, rifabutin, rifapentine, carbamazepine, nevirapine en St John’s Wort) of gemiddelde CYP3A inducers (eg. bosentan, efavirenz, modafinil). De benodigde wash-out periode voor start olaparib 5 weken voor enzalutamide of phenobarbital en 3 weken voor de overige middelen.
 • Persisterende toxiciteit (Common Terminology Criteria for Adverse Event (CTCAE) ≥ graad 2) t.g.v. eerdere antitumor therapie, exclusief alopecia.
 • Symptomatische ongecontroleerde hersen metastasen. stabiele dosering corticosteroïden is toegestaan indien deze minimaal 4 weken zijn gestart voor start olaparib. Patiënten met spinal cord compressie tenzij ze hiervoor behandeld zijn en klinisch stabiel gedurende 28 dagen.
 • Grote chirurgie binnen 2 weken en patiënten dienen te zijn hersteld van elk effect van enige eerdere chirurgie.
 • Patiënten met medisch risico o.b.v. een serieus ongecontroleerde medische aandoening of infectie.
  Voorbeelden includeren, maar zijn niet gelimiteerd tot, ongecontroleerde ventriculaire aritmie, recent (binnen 3 maanden) hart infarct, ongecontroleerd CVA, onstabiel of dreigende dwarslesje, vena cava superior syndroom, extensieve interstitiële long ziekte of enige psychiatrische ziekte dat het informed concent belemmert.
 • Patiënten die geen orale medicatie kunnen innemen of met een verminderde orale absorptie.
 • Patiënten die borstvoeding geven.
 • Immuun gecompromitteerde patiënten.
 • Bekende hypersensitiviteit van olaparib of bestanddelen van het product.
 • Bekende actieve hepatitis (bv Hepatitis B of C)
 • Eerdere allogene beenmerg of navelstreng transplantatie.
 • Bekend myelodysplastisch syndroom /acute myeloïde leukemie of kenmerken suggestief voor MDS/AML.
 • Bloed transfusie in de afgelopen 120 dagen en trombocyten transfusie in de afgelopen 28 dagen voor start behandeling.
 • Rust ECG met QTc > 470 m sec op 2 of meer tijdspunten binnen 24 uur of familie geschiedenis met een lang QT syndroom.

Studiecoördinator

Dr. M. Jalving
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: m.jalving@umcg.nl