Everolimus met cyclofosfamide voor mRCC

A phase 1-2 study of everolimus and low-dose oral cyclophosphamide in patients with metastatic renal cell cancer.

EudraCT nummer: 2010-024515-13
METc nummer: 2012/302

Samenvatting

In dit onderzoek stellen we in het fase I gedeelte het geadviseerde doseringsschema voor metronomisch cyclofosfamide vast in combinatie met een vaste dosering everolimus (1 dd 10 mg) voor een optimale depletie van regulatoire T-cellen. In het fase II gedeelte onderzoeken we het percentage patiënten dat progressie vrij is na 4 maanden behandeling, doel is om dit te verhogen van 50% (everolimus alleen) naar 70%.Daarnaast wordt bestudeerd hoe deze behandeling verdragen wordt.

Inclusiecriteria

 • Patiënten met histologisch of cytologisch bewezen heldercellig gemetastaseerd RCC met progressieve ziekte, die niet in aanmerking komen voor of progressief zijn op/ binnen 6 maanden na stopzetten van behandeling met een VEGF receptor tyrosine kinase inhibitor (sunitinib (of pazopanib) ± sorafenib).
 • Eerdere behandeling met cytokines (bijv. IL-2, interferon) en/of VEGF-ligand inhibitoren (bijv. bevacizumab) is toegestaan.
 • Patiënten met hersenmetastases zijn geschikt indien ze gedurende ten minste twee maanden post-radiotherapie of chirurgie stabiel zijn geweest.
 • Leeftijd ≥ 18 jaar.
 • Geen andere maligniteit, behalve basaalcelcarcinoom van de huid.
 • WHO performance status 0-2.
 • Levensverwachting van ten minste 12 weken.
 • Adequate beenmerg functie: ANC ≥ 1.5 x 109/L, bloedplaatjes ≥ 100 x 109/L, Hb ≥ 6.0 mmol/L.
 • Adequate leverfunctie: serum bilirubine ≤ 1.5 x ULN, ALT en AST ≤ 2.5 x ULN (of ≤ 5 keer ULN indien levermetastases aanwezig zijn).
 • Adequate nierfunctie: berekende kreatinine klaring ≥ 50 ml/min.
 • Meetbare of evalueerbare ziekte zoals gedefinieerd volgens RECIST 1.1.
 • Vruchtbare patiënten moeten effectieve anti-conceptie gebruiken. Vrouwelijke vruchtbare patiënten moeten een negatieve zwangerschapstest hebben.
 • Getekende toestemmingsverklaring.
 • In staat om orale medicatie in te nemen.

Exclusiecriteria

 • Patiënten die momenteel chemotherapie, immunotherapie of radiotherapie ontvangen of die dit ≤ 4 weken voor visite 1 hebben ontvangen. Radiotherapie op een non-target laesie is toegestaan ≥ 2 weken voor visite 1. De wash-out periode voor sunitinib of sorafenib is tenminste 2 weken vanaf de eerste dosis studiemedicatie.
 • Bekend met humaan immunodeficiëntie virus (HIV) of andere ernstige immunodeficiëntie.
 • Immunosuppressiva binnen 3 weken voor start studiedeelname, behalve lage dosis corticosteroïden met een maximale dagelijkse dosis van 10 mg prednison of vergelijkbaar. Topicale of geïnhaleerde corticosteroïden zijn toegestaan.
 • Patiënten met een bloedingsneiging of gebruik van orale anti-vitamine K medicatie.
 • Patiënten met onbehandelde CNS metastases met klinische symptomen of die behandeling hebben ontvangen voor CNS metastases binnen 2 maanden voor start studiedeelname. Patiënten met behandelde CNS metastases, die neurologisch stabiel zijn en langer dan 2 maanden voorafgaand aan studiedeelname geen corticosteroïden gebruiken, mogen deelnemen aan de studie.
 • Actieve infectie of ernstige bijkomende ziekte, behalve asymptomatische bacteriurie.
 • Onstabiele angina, recent myocard infarct (de afgelopen 6 maanden), of het gebruik van onderhoudsbehandeling voor levensbedreigende ventriculaire aritmie.
 • Macroscopische hematurie.
 • Eerdere behandeling met mTOR remmers.
 • Bekende overgevoeligheid voor everolimus of andere rapamycines (sirolimus/temsirolimus) of diens hulpstoffen.
 • Zwangere of borstvoeding gevende vrouwen, of vrouwen die vruchtbaar zijn en die geen effectieve anticonceptie gebruiken. Een vruchtbare vrouw is een vrouw die biologisch in staat is om zwanger te raken. Mannen met partners die vruchtbaar zijn en die geen effectieve anticonceptie gebruiken. (Het gebruik van effectieve anticonceptie middelen tot 3 maanden na ontvangst van de laatste dosis everolimus).
 • Aanwezigheid van belangrijke afwijkingen aan het centrale zenuwstelsel of psychiatrische aandoeningen die de naleving van het protocol in gevaar brengen.
 • Niet gecontroleerde diabetes vastgesteld door nuchtere serum glucose > 2 ULN, ernstig verstoorde longfunctie.
 • Cirrose/chronische actieve hepatitus/chronische persisterende hepatitis, geschiedenis van HCV infectie (voor indicaties hepatitis screening zie sectie 3.3)
 • Drugs of alcohol misbruik.
 • Elke andere ernstige ziekte die, in de ogen van de onderzoeker, het risico voor studiedeelname substantieel vergroot.

Studiecoördinator

Dr. S.F. Oosting
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: s.oosting@umcg.nl