EORTC 1447 trabectedine onderhoudsbehandeling bij weke delen sarcoom

Onderhoudsbehandeling met trabectedine versus observatie na eerstelijnsbehandeling met doxorubicine bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd weke delen sarcoom.

Protocolnummer:  
Eudract nummer: 2016-003535-38
METc nummer:  
Onderzoekscode:  

Samenvatting

Het hoofddoel van het onderzoek is het beoordelen of een onderhoudsbehandeling met trabectedine na 6 cycli met doxorubicine als eerstelijnsbehandeling voor gevorderd of gemetastaseerd weke delen sarcoom de progressievrije overleving (PFS) verlengt in vergelijking met een observationele benadering.

De secundaire doelstellingen zijn:

 • Het beoordelen van de veiligheid en de verdraagbaarheid van de behandeling;
 • Het beoordelen van de werkzaamheid van de behandeling wat betreft totale overleving (bepaald uit de randomisatie);
 • Het beoordelen van de tijd tot tweede progressie;
 • Het vergelijken van de kwaliteit van leven bij patiënten die naar de twee onderzoeksgroepen zijn gerandomiseerd.

Inclusiecriteria

 • Histologisch bewezen, lokaal gevorderd of gemetastaseerd hooggradig STS (exclusief histologie ongevoelig voor chemotherapie zoals de ASPS- en PECOMA-subtypes).
 • Niet-progressieve ziekte (CR, PR of SD volgens RECIST 1.1) na 6 cycli van eerstelijns chemotherapie met doxorubicine voor gevorderd en/of gemetastaseerd maligne STS.
 • Interval van de laatste dosis doxorubicine tot de randomisatie is maximaal 6 weken.
 • Voorafgaande neoadjuvante of adjuvante chemotherapie die niet op anthracycline is gebaseerd is toegestaan, op voorwaarde dat de ziekte niet is gevorderd tijdens de neoadjuvante en/of adjuvante behandeling of binnen 12 weken na voltooiing van de perioperatie behandeling, Representatieve, in formaline gefixeerde en in paraffine ingebedde tumorblokjes of 10 ongekleurde tumorcoupes, ofwel van de primaire tumor of van een gemetastaseerde laesie, moeten beschikbaar zijn voor centrale histologische beoordeling. Centrale histologische beoordeling is niet vereist voordat de behandeling begint, maar het is verplicht om bij het begin van het onderzoek ongekleurde tumorcoupes (blokjes optioneel) te zenden. Lokale histopathologische diagnose wordt geaccepteerd voor toelating tot dit onderzoek.
 • Leeftijd 18 jaar en ouder.
 • WHO performancestatus (PS) ≤ 1
 • Adequate beenmerg-, lever- en nierfunctie en stollingsparameters:
  • Neutrofielen ≥ 1.5 x 109/L;
  • Hemoglobine ≥ 9 d/l (of ≥ 5.6 mmol/l). Bloedtransfusies of het toedienen van hematopoietische groeifactoren zijn toegestaan om deze uitgangswaarden te behalen;
  • Bloedplaatjes ≥ 100 x 109/L;
  • Totaal bilirubine ≤ ULN waaronder patiënten met het syndroom van Gilbert;
  • Albumine > 30 g/l;
  • SGPT/ALT en SGOT/AST ≤ 2.5 x ULN waaronder patiënten met levermetastasen;
  • Creatininefosfokinase (CPK) ≤ 2/5 x ULN;
  • Alkalinefosfatase ≤ 2.5 x ULN (overweeg hepatische isoenzymen 5-nucleotidase of gammaglutamyltranspeptidase (GGT) als de verhoging ossaal van oorsprong zijn);
  • Creatinineklaring/eGFR > 30 ml/min volgens lokale standaardmethode.
 • Normale hartfunctie (LEVF beoordeeld door MUGA of ECHO binnen het normale bereik van de instelling), normaal 12-afleidingen ecg (zonder klinsch belangrijke afwijkingen). De volgende onstabiele hartaandoeningen zijn niet toegestaan:
  • Congestief hartfalen;
  • Angina pectoris;
  • Myocardinfarct binnen 1 jaar vóór de randomisatie;
  • Ongecontroleerde arteriële hypertensie, gedefinieerd als een bloeddruk ≥ 150/100 mm Hg ondanks optimale medische behandeling;
  • Klinisch belangrijke aritmieën.
 • Geen eerdere blootstelling aan trabectedine.
 • Herstel van toxiciteit (niet meer dan graad 1, behalve alopecie).
 • Geen actieve of ongecontroleerde infecties of ernstige ziekte of medische aandoeningen, waaronder een voorgeschiedenis van alcoholmisbruik, hepatitis, hiv en/of cirrose.
 • Geen actieve hersenmetastasen (bijv. stabiel gedurende < 4 weken, geen adequate eerdere behandeling met bestralingstherapie, symptomatisch, die behandeling met anti-convulsiva noodzakelijk maakt; een behandeling met dexamethason is toegestaan indien toegediend als stabiele dosis gedurende ten minste één maand voor randomisatie).
 • Geen voorgeschiedenis, in de afgelopen vijf jaar, van maligniteiten anders dan wekedelensarcoom (behalve basaal- of plaveiselcelcarcinoom van de huid, in situ carcinoom van de cervix, gereseceerde incidentele prostaatkanker stadium pT2 met een Gleason-score ≤ 6 en postoperatieve PSA < 0.5 ng/ml). Patiënten met een voorgeschiedenis van maligniteiten die gedurende meer dan 5 jaar ziektevrij zijn, komen in aanmerking.

Exclusiecriteria

 • Eerder trabectedine
 • Actieve infecties
 • Actieve hersenuitzaaiingen
 • Niet wilsbekwaam
 • Eerdere andere vorm van kanker

Studiecoördinator

Onafhankelijke arts:
Prof. Dr. H.J.M. Groen
Afdeling Longoncologie
Tel.: 050 3616161 (UMCG algemeen)
E-mail: h.j.m.groen@umcg.nl

Prof. Dr. A.K.L Reyners
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl