Een ‘second opinion’ of ’tweede mening’

Acties

Wanneer bij u de diagnose kanker wordt gesteld, heeft dit belangrijke gevolgen. Mogelijk moet u een ingrijpende behandeling ondergaan. In alle omstandigheden is het van groot belang dat u goed wordt geïnformeerd over de behandelingsmogelijkheden en eventuele alternatieven. Veel van die behandelingen zijn landelijk of zelfs internationaal afgesproken en vastgelegd in protocollen die de artsen volgen. De Nederlandse ziekenhuizen hebben kankerspecialisten die uitstekend zijn opgeleid en heel goed in staat zijn u te informeren over de reguliere behandelingen van veelvoorkomende vormen van kanker. Desondanks kan het zijn dat u de behoefte voelt het behandelplan eerst te toetsen bij een tweede, onafhankelijke arts. Het kan ook zijn dat u een minder vaak voorkomende vorm van kanker heeft, of dat een eerdere behandeling bij u niet voldoende of blijvend effect heeft gehad.

Met een tweede mening, ook wel ‘second opinion’ genoemd, wordt bedoeld een onafhankelijk oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de behandelend arts. Deze deskundige geeft op uw verzoek zijn/haar mening, maar hij/zij neemt de behandeling over het algemeen niet over.

Een second opinion is dus geen motie van wantrouwen jegens uw behandelaar, het is de mogelijkheid om meer informatie en een frisse kijk op de feiten te verkrijgen om zo te komen tot een weloverwogen besluit over uw behandeling. Uw behandelend arts kan zelf ook voorstellen de mening van een andere arts te vragen.

De afdelingen Medische Oncologie van de Nederlandse universitaire medische centra (UMC Utrecht, UMC Groningen, LUMC Leiden, Radboud UMC Nijmegen, Erasmus MC Rotterdam, VUMC Amsterdam, AMC Amsterdam, Maastricht UMC) en het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam vinden het belangrijk hun expertise te delen en staan graag tot uw beschikking voor het verstrekken van een onafhankelijk advies. Onze internist-oncologen zijn door de aard van hun academische werk altijd geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen in de medicamenteuze behandeling, en dus goed in staat dergelijke adviezen te geven.

Het recht op een second opinion is niet in de wet vastgelegd. De Nederlandse huisartsen en specialisten hebben echter samen met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een modelovereenkomst arts-patiënt gemaakt. Daarin is het recht op een second opinion opgenomen.

Hoewel u voor het vragen van een tweede mening geen toestemming van uw behandelend arts nodig heeft, is het goed uw behoeften met hem/haar te bespreken. Hij/zij kan u behulpzaam zijn bij de verwijzing naar een van de universitair medische centra. Het is eveneens van belang uw medische informatie beschikbaar te hebben voor het verkrijgen van de tweede mening.

Informeert u, voordat u een tweede mening vraagt, bij uw ziektekostenverzekeraar hoe u het best kunt handelen. Als de ziektekostenverzekeraar de kosten van een tweede mening niet accepteert, zullen deze namelijk voor uw eigen rekening komen.

De afdeling Medische Oncologie van het UMCG is als volgt bereikbaar:

  • telefonisch overleg door uw huisarts of specialist met een medisch-oncoloog via het secretariaat Interne Oncologie: 050-3615929;
  • gegevens faxen naar: faxnr. 050-3618051;
  • gegevens sturen naar: UMCG t.a.v. polikliniek Medische Oncologie DA10, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen.

De gestuurde informatie dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

  • naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en zo mogelijk mobiel nummer waarop u bent te bereiken;
  • beschrijving relevante ziektegeschiedenis en diagnose;
  • relevante radiologieverslagen en laboratoriumonderzoek;
  • verslag pathologieonderzoek (weefseldiagnose).

De gegevens zullen ter beoordeling aan een internist-oncoloog worden voorgelegd, waarna u zult worden opgeroepen voor een afspraak op de polikliniek. Na het eerste bezoek zal uw ziektegeschiedenis met het oncologisch team worden besproken en indien gewenst ook binnen een multidisciplinaire werkgroep. Het advies zal vaak tijdens een tweede bezoek circa één week later met u worden besproken. In principe wordt u daarna terugverwezen naar uw eigen behandelend specialist.