DRUG access

RUG Acces: A Dutch National Study to Facilitate Patient Access to Novel Anti-cancer Drugs Awaiting Regulatory Approval or Reimbursement’

Samenvatting

DRUG Access is een prospectieve, open-label, niet-gerandomiseerde proef voor gegevensverzameling. Patiënten zullen worden ingeschreven in meerdere parallelle cohorten, elk gedefinieerd door het nieuwe niet-geautoriseerde medicijn en het aangevraagde label na autorisatie of het goedgekeurde, (nog) niet vergoede medicijn met de geregistreerde indicatie.

 • Bij aanwezigheid van een RET-fusie kan een patiënt met een gedifferentieerd schildkliercarcinoom, na standaardbehandeling, in aanmerking komen voor behandeling met Selpercatinib, via het DAP.
 • Bij aanwezigheid van een NTRK-fusie kan een patiënt met een gedifferentieerd schildkliercarcinoom, na standaardbehandeling, in aanmerking komen voor behandeling met Larotrectinib of Entrectinib, via het DAP.

Inclusiecriteria

 • In aanmerking komende patiënten hebben solide kanker en een acceptabele prestatiestatus en orgaanfunctie. Voor goedgekeurde indicaties of voor geneesmiddelen met een positief CHMP-advies zal de geschiktheid en leeftijdsbeperking gebaseerd zijn op het (voorgestelde) EMA-label. Als het medicijn specifiek gericht is op een moleculair profiel, moet er een genoom- of eiwitexpressietest zijn uitgevoerd op de tumor en moeten de resultaten dit potentieel bruikbare moleculaire profiel identificeren.
 • ECOG performance status 0-2
 • Patiënten moeten een acceptabele orgaanfunctie hebben zoals hieronder gedefinieerd, volgens de lokale standaard laboratoriumpraktijken. Specifieke inclusie-/uitsluitingscriteria die zijn gespecificeerd in de geneesmiddelspecifieke studiehandleidingen hebben echter voorrang:
  • Een absoluut aantal neutrofielen ≥ 1,5 x 109/l
  • Hemoglobine ≥5,0 mmol/l
  • Bloedplaatjes ≥75 x 109/l
  • Totaal bilirubine ≤2 x ULN
  • AST (SGOT) en ALT (SGPT) ≤2,5 x institutionele ULN (of ≤5 x ULN bij patiënten met bekende levermetastasen)
  • Serumcreatinine ≤ 1,5 × ULN of berekende of gemeten creatinineklaring ≥ 50 ml/min/1,73 m2
 • Patiënten moeten een objectief evalueerbare of meetbare ziekte hebben (door lichamelijk of radiografisch onderzoek, volgens RECIST v1.1 voor patiënten met solide tumoren, of volgens RANO- of GCIG-criteria, respectievelijk, voor patiënten met glioblastoom of eierstokkanker in geval van CA125- gebaseerde evaluatie (zie bijlagen voor meer details) Als een patiënt aan alle geneesmiddelspecifieke criteria voldoet, maar niet voldoet aan het criterium van meetbare ziekte volgens een van de bovengenoemde evaluatieprotocollen, kunnen patiënten toch worden opgenomen in het onderzoek. In dat geval wordt de wijze van evaluatie van de behandeling bepaald door de behandelend arts na overleg met het centrale onderzoeksteam.
 • Als het medicijn specifiek gericht is op een moleculair profiel, moeten de resultaten beschikbaar zijn van een tumorgenoom- of eiwitexpressietest. In aanmerking komende tests kunnen een van de volgende technologieën omvatten: fluorescentie in situ hybridisatie (FISH), polymerasekettingreactie (PCR), vergelijkende genomische hybridisatie (CGH), next generation sequencing (NGS) of immunohistochemie (IHC). De test kan zijn uitgevoerd op de primaire tumor of een uitgezaaide afzetting, in een diagnostisch laboratorium of in het kader van een ander onderzoek, en moet een potentieel bruikbare variant aan het licht brengen zoals gedefinieerd in paragraaf 5. De testresultaten (volledig pathologie- of moleculair diagnostisch rapport ) moet worden geüpload in de eCRF.
 • Patiënten moeten een tumorprofiel hebben waarvoor behandeling met een niet-toegelaten geneesmiddel in afwachting van goedkeuring door de FDA/EMA of met een goedgekeurd geneesmiddel tegen kanker dat in Nederland op terugbetaling wacht, mogelijk klinisch voordeel heeft op basis van klinische gegevens (zie rubriek 5).
 • Indien de patiënt akkoord gaat met het verkrijgen van een pre-behandelingsbiopsie: een nieuw (≤2 maanden vóór opname verkregen, en zonder enige vorm van antikankertherapie binnen die ≤2 maanden) vers ingevroren tumorbiopsiemonster voor uitgebreide biomarkertests wordt genomen voordat de start van de behandeling met een gericht middel dat in het protocol is opgenomen. Voor patiënten die het niet eens zijn met een tumorbiopsie, is dit criterium niet van toepassing.
 • Vermogen om te begrijpen en de bereidheid om een schriftelijk geïnformeerde toestemmingsdocument te ondertekenen.
 • Voor oraal toegediende geneesmiddelen moet de patiënt orale medicatie kunnen slikken en verdragen en mag hij geen bekend malabsorptiesyndroom hebben.
 • Vanwege de risico’s van medicamenteuze behandeling voor de zich ontwikkelende foetus, moeten vrouwen die zwanger kunnen worden en mannen overeenkomen om adequate anticonceptie (hormonale of barrièremethode voor anticonceptie; onthouding) te gebruiken voor de duur van de deelname aan het onderzoek en gedurende vier maanden na afronding van de studietherapie. Mannelijke patiënten moeten voorkomen dat een vrouwelijke partner zwanger wordt. Mannelijke patiënten, zelfs als ze operatief zijn gesteriliseerd (dwz post-vasectomie), moeten akkoord gaan met een van de volgende zaken: effectieve barrière-anticonceptie toepassen tijdens de gehele onderzoeksbehandelingsperiode en tot 4 maanden na de laatste dosis onderzoeksgeneesmiddel, of zich volledig onthouden van geslachtsgemeenschap .

Exclusiecriteria

Een potentiële patiënt die aan een van de volgende criteria voldoet, wordt uitgesloten van deelname aan dit onderzoek:

 • Aanhoudende toxiciteit door eerdere antikankertherapieën > graad 2, anders dan alopecia.
 • De patiënt krijgt een andere antikankertherapie (cytotoxisch, biologisch, bestraling of hormonaal anders dan ter vervanging) die geen deel uitmaakt van het label (d.w.z. beoogde combinatietherapie is toegestaan). Specifieke combinaties die op het geneesmiddelspecifieke etiket worden vermeld, hebben echter voorrang. De vereiste wash-outperiode voorafgaand aan het starten van de onderzoeksbehandeling is ten minste twee weken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor:
  • Patiënten die lijden aan CRPC mogen doorgaan met androgeendeprivatietherapie.
  • Medicijnen die worden voorgeschreven voor ondersteunende zorg, maar mogelijk een antikankereffect hebben (bijv. megestrolacetaat, bisfosfonaten). Deze medicijnen moeten ≥ 1 week voorafgaand aan deelname aan dit onderzoek gestart zijn.
 • Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
 • Patiënten met bekende actieve progressieve hersenmetastasen (behalve als een geneesmiddel specifiek wordt gebruikt om ook hersenmetastasen te behandelen). Patiënten met eerder behandelde hersenmetastasen komen in aanmerking, op voorwaarde dat de patiënt in de 3 maanden voorafgaand aan registratie geen epileptische aanval heeft gehad of een klinisch significante verandering in de neurologische status heeft gehad. Alle patiënten met eerder behandelde hersenmetastasen moeten stabiel zijn gedurende ten minste 1 maand na voltooiing van de behandeling en zonder behandeling met steroïden voorafgaand aan deelname aan het onderzoek. Dit criterium is mogelijk niet van toepassing als bovengenoemde omstandigheden geen bezwaar zijn volgens het beoogde medicijnetiket.
 • Aanvullende exclusiecriteria specifiek voor patiënten met een primaire hersentumor:
  • Patiënten die anti-epileptica nodig hebben, moeten niet-enzyminducerende anti-epileptica (niet-EIAED) gebruiken. EIAED zijn verboden. Patiënten die eerder EIAED kregen, moeten ten minste 2 weken voorafgaand aan randomisatie worden overgezet naar niet-EIAED.
  • Geen radiotherapie in de drie maanden voorafgaand aan de diagnose van progressie.
  • Geen radiotherapie met een dosis hoger dan 65 Gy, stereotactische radiochirurgie of brachytherapie tenzij het recidief histologisch bewezen is.
 • Patiënten met klinisch significante reeds bestaande hartaandoeningen, waaronder ongecontroleerde of symptomatische angina, ongecontroleerde atriale of ventriculaire aritmieën of symptomatisch congestief hartfalen komen niet in aanmerking.
 • Patiënten met een bekende linkerventrikelejectiefractie (LVEF) < 40% komen niet in aanmerking.
 • Patiënten met een beroerte (inclusief TIA) of acuut myocardinfarct binnen 3 maanden vóór de eerste dosis van de onderzoeksbehandeling komen niet in aanmerking.
 • Patiënten met een andere klinisch significante medische aandoening die, naar de mening van de behandelend arts, het onwenselijk maakt voor de patiënt om deel te nemen aan het onderzoek of die de naleving van de onderzoeksvereisten in gevaar zou kunnen brengen, waaronder, maar niet beperkt tot: aanhoudende of actieve infectie, significante ongecontroleerde hypertensie, of ernstige psychiatrische ziekte/sociale situaties.

Voor elk geneesmiddel dat in dit protocol is opgenomen, kunnen ook specifieke opname- en uitsluitingscriteria (gebaseerd op de bijsluiter of aanbevelingen van de fabrikant) van toepassing zijn. Deze zijn te vinden in de aanvullende informatie over elk middel in de geneesmiddelspecifieke studiehandleidingen. Geneesmiddelspecifieke inclusie- en exclusiecriteria hebben voorrang op de hierboven genoemde in-/uitsluitingscriteria.

Studiecoördinator

Prof. dr. J.A. Gietema
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.a.gietema@umcg.nl

Dr. M. Jalving
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: m.jalving@umcg.nl

Documenten