DCC-2618-03-002 (intrigue)

A Phase 3, Interventional, Randomized, Multicenter, Open-Label Study of DCC-2618 vs Sunitinib in Patients with Advanced Gastrointestinal Stromal Tumors after Treatment with Imatinib

Protocolnummer: DCC-2618-03-002
EudraCT nummer: 2018-001803-35
METc nummer: 2020/030

Samenvatting

Dit is een gerandomiseerd, open-label, internationaal multicenteronderzoek met 2 behandelgroepen ter vergelijking van de werkzaamheid van DCC-2618 met die van sunitinib bij GIST patiënten bij wie progressie is opgetreden tijdens, of die intolerantie vertoonden voor, eerstelijns anti-kanker behandeling met imatinib.

Inclusiecriteria

 • Patiënten in de leeftijd ≥ 18 jaar op het moment van geïnformeerde toestemming
 • Histologische diagnose GIST en moet in staat zijn een gearchiveerd tumorweefselmonster af te staan; anders is een vers biopt nodig
 • Verslag van moleculair-pathologisch onderzoek moet beschikbaar zijn. Als het verslag van het moleculair-pathologisch onderzoek niet beschikbaar is of onvoldoende is, is voorafgaand aan randomisatie een gearchiveerd tumorweefselmonster of een vers biopt nodig voor bevestiging van de mutatiestatus door het centraal laboratorium
 • Patiënten moeten ziekteprogressie hebben vertoond tijdens behandeling met imatinib of gedocumenteerde intolerantie voor imatinib hebben.
 • Score op de ECOG prestatiestatus ≤ 2 bij keuring
 • Vrouwelijke patiënten die kinderen kunnen krijgen moeten een negatieve zwangerschapstest hebben op basis van het gehalte β-hCG in serum bij keuring en een negatieve zwangerschapstest op dag 1 van cyclus 1, voorafgaand aan de eerste dosis onderzoeksmiddel
 • Patiënten die in staat zijn kinderen te krijgen of te verwekken, moeten ermee instemmen zich te houden aan de anti-conceptie vereisten.
 • Patiënten moeten ten minste 1 meetbare laesie hebben volgens mRECIST versie 1.1 (niet-nodale laesies moeten een afmeting ≥ 1,0 cm hebben langs de lengte as of van ten minste het dubbele van de dikte van de coupe langst de lengte as) in de 21 dagen voorafgaand aan de eerste dosis onderzoeksmiddel
 • Adequate orgaanfunctie en beenmergreserve aan de hand van de bepalingen door het centrale laboratorium, uitgevoerd bij de keuring
 • Alle toxische effecten van eerdere behandelingen moeten zijn afgenomen tot ≤ graad 1 (of tot de uitgangswaarde bij de betreffende patiënt) binnen 1 week voorafgaand aan de eerste dosis onderzoeksmiddel (met uitzondering van alopecia en klinisch asymptomatische afwijkingen ≤ graad 3 in laboratoriumbepalingen van lipase, amylase en creatinefosfokinase
 • De patiënt is in staat het protocol te begrijpen en zich hieraan te houden en heeft het geïnformeerde toestemmingsdocument ondertekend. Het ondertekende toestemmingsformulier moet zijn verkregen voordat er onderzoeksspecifieke procedures worden verricht.

Exclusiecriteria

 • Behandeling met een andere therapielijn behalve imatinib voor gevorderde GIST
 • Patiënten met een eerdere of gelijktijdig aanwezige maligniteit waarvan het natuurlijk beloop of de behandeling de bepalingen van de veiligheid of werkzaamheid van dit klinisch onderzoek zouden kunnen verstoren, komen niet in aanmerking voor deelname
 • De patiënt heeft bekende actieve metastasen in het centraal zenuwstelsel
 • Hartziekte klasse II-IV volgens de classificatie van de New York Heart Association, myocardinfarct in de 6 maanden voor dag 1 van cyclus 1, actieve ischemie of iedere andere ongecontroleerde hartaandoening zoals angina pectoris, klinisch significante hartritme stoornis waarvoor behandeling nodig is, ongecontroleerde hypertensie of congestief hartfalen
 • LVEF < 50% bij keuring
 • Arteriële trombotische of embolische voorvallen zoals een cerebrovasculair accident (met inbegrip van ischemische aanvallen) of hemoptoë in de 6 maanden voorafgaand aan de eerste dosis onderzoeksmiddel.
 • Veneuze trombotische voorvallen (bijv. diepveneuze trombose) of plumonale arteriële voorvallen (bijv. longembolie) binnen 1 maand voor de eerste dosis onderzoeksmiddel. Patiënten die al gedurende ten minste een maand een stabiele antistollingsbehandeling krijgen komen wel in aanmerking voor deelname.
 • 12-afleidingen ECG met een QT-interval gecorrigeerd met de Fridericia-methode (QTc) > 450 ms bij mannen of > 470 ms bij vrouwen bij keuring, of voorgeschiedenis van lang QTc-syndroom.
 • Gebruik van bekende substraten of remmers van BCRP transporteiwitten binnen 14 dagen of 5 x de halfwaardetijd (al naar gelang wat langer is) voorafgaand aan de eerste dosis onderzoeksmiddel
 • Ingrijpende operaties (bijv. een abdominale laparotomie) ondergaan in de 4 weken voorafgaand aan de eerste dosis onderzoeksmiddel. Alle grote chirurgische worden moeten genezen zijn en vrij zijn van infectie en dehiscentie voor de eerste dosis onderzoeksmiddel.
 • Alle eventuele andere klinisch significante co-morbiditeiten
 • Bekende infectie met humaan immunodeficiëntievirus of hepatitis C indien de patiënt geneesmiddelen gebruikt die niet zijn toegestaan volgens het protocol, actieve hepatitis B- of actieve hepatitis C-infectie.
 • Bij vrouwen: de patiënt is zwanger of geeft borstvoeding
 • Bekende allergie of overgevoeligheid voor een bestanddeel van het onderzoeksmiddel
 • Gastro-intestinale afwijkingen waaronder, maar niet beperkt tot:
  • Niet in staat zijn orale medicijnen in te nemen
  • Malabsorptiesyndromen
  • Patiënt heeft intraveneuze voeding nodig
 • Iedere actieve bloeding met uitzondering van hemorroïdale bloeding of tandvleesbloeding

Studiecoördinator

Prof. Dr. A.K.L. Reyners
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl