CYCLONE-3

A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Abemaciclib in Combination with Abiraterone plus Prednisone in Men with High-Risk Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer

EU trial number: 2022-500461-28-06

Samenvatting

Dit is een gerandomiseerde fase III studie waarin het toevoegen van de CDK4/6 remmer abemaciclib aan upfront behandeling met abirateron in patiënten met gemetastaseerd hormoon-sensitief prostaatcarcinoom wordt onderzocht.

Inclusiecriteria

 • Volwassen mannen (≥ 18 jaar) die bereid en in staat zijn om schriftelijke geïnformeerde toestemming te geven en de studieprocedures na te leven.
 • Histologisch bevestigd overheersend adenocarcinoom van de prostaat. Goed gedifferentieerd neuro-endocrien carcinoom, kleincellig of grootcellig neuro-endocrien carcinoom, sarcomatoïde en carcinoïde tumoren zijn uitgesloten.
 • Gemetastaseerde, hormoongevoelige prostaatkanker met hoog risico, gedocumenteerd op conventionele beeldvorming. Hoog risico wordt gedefinieerd als:
  • ≥ 4 botmetastasen door botscan en/of
  • ≥ 1 viscerale metastasen (bijvoorbeeld lever, long en bijnier) door CT of MRI scan.
 • Deelnemers moeten voorafgaand aan randomisatie gestart zijn met ADT met LHRH-agonist/antagonist of bilaterale orchidectomie gehad hebben.
 • Tot 3 maanden ADT voorafgaand aan randomisatie is toegestaan met of zonder anti-androgeen van de eerste generatie (bijvoorbeeld bicalutamide). De start van ADT is de vroegste datum waarop een LHRH-agonist/antagonist is toegediend, of de datum van chirurgische castratie.
 • Voor deelnemers die een LHRH-agonist krijgen, mogen anti-androgenen van de eerste generatie tot 2 weken na cyclys 1 op dag 1 worden gebruikt, elk ander gebruik na cyclus 1 op dag 1 is verboden.
 • Deelnemers die geen bilaterale orchidectomie hebben ondergaan, moeten de LHRH-agonist/antagonist gedurende het hele onderzoek voortzetten.
 • Voor patiënten die botmodificerende middelen krijgen (bijvoorbeeld bisfosfonaten of denosumab) voor de behandeling van botmetastasen moet de dosis stabiel zijn gedurende ten minste 4 weken voorafgaand aan randomisatie. Dit geldt niet voor patiënten die de behandeling krijgen bij osteoporose.
 • Een adequate oorgaanfunctie hebben, zoals hieronder gedefinieerd.
 • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) prestatiestatus van 0 of 1 bij screening
 • Deelnemers met vrouwelijke partners die zwanger kunnen worden, moeten ermee instemmen een condoom te gebruiken samen met een andere effectieve anticonceptiemethode tijdens het onderzoek en gedurende ten minste 3 weken na de laatste dosis van de onderzoeksbehandeling.

Exclusiecriteria

 • Bekende of vermoede contra-indicaties of overgevoeligheid voor abirateron, prednison/prednisolon of abemaciclib of voor één van de hulpstoffen; onvermogen om orale medicatie in te slikken of gastro-intestinale stoornis die de absorptie beïnvloedt.
 • Voorafgaande behandeling met abemaciclib of een andere CDK4- en 6-remmer.
 • Ontwikkeling van gemetastaseerde prostaatkanker in de context van gecastreerde testosteronspiegels.
 • Eerdere systemische therapie gekregen voor gemetastaseerde prostaatkanker (inclusief onderzoeksgeneesmiddelen), behalve ADT en anti-androgeen van de eerste generatie.
 • Adiatietherapie voor de behandeling van de primaire prostaattumor in het kader van uitgezaaide ziekte en/of bestraling of operatie aan alle uitgezaaide laesies. Eén kuur palliatieve bestraling of chirurgische therapie is toegestaan als deze minimaal 2 weken voorafgaand aan randomisatie is toegediend.
 • Onbehandelde compressie van het ruggenmerg, spinale metastasen met opkomend risico op compressie van het ruggenmerg, of structureel onstabiele botlaesies met een hoog risico op dreigende fracturen.
 • Bekende onbehandelde CZS-metastasen of een voorgeschiedenis van leptomeningeale ziekte. Screening van asymptomatische patiënten op CZS-metastasen is niet vereist. Opmerking: patiënten met een voorgeschiedenis van behandelde hersenmetastasen door middel van chirurgie of radiotherapie komen in aanmerking op voorwaarde dat de ziekte stabiel is na behandeling gedurende ten minste 8 weken voorafgaand aan randomisatie en zonder corticosteroïden gedurende ten minste 2 weken voorafgaand aan randomisatie.
 • Ernstige reeds bestaande medische aandoening(en) die, naar het oordeel van de onderzoeker, deelname aan dit onderzoek zouden uitsluiten (bijvoorbeeld interstitiële longziekte, ernstige kortademigheid in rust of waarvoor zuurstoftherapie nodig is, geschiedenis van een grote chirurgische resectie waarbij de maag of dunne darm betrokken is of een reeds bestaande ziekte van Crohn of colitis ulcerosa of een reeds bestaande chronische aandoening die leidt tot baseline graad 2 of hoger diarree).
 • Klinisch significante hart- en vaatziekten, zoals blijkt uit een myocardinfarct, arteriële trombotische voorvallen of ernstige/instabiele angina pectoris in de afgelopen 6 maanden, of hartfalen van klasse II tot IV van de New York Heart Association.
 • Geschiedenis van één van de volgende aandoeningen: syncope van cardiovasculaire etiologie, ventriculaire aritmie van pathologische oorsprong (inclusief, maar niet beperkt tot, ventriculaire tachycardie en ventrikelfibrillatie), of plotselinge hartstilstand. Chronische en hemodynamisch stabiele atriale aritmie die goed onder controle is met medische therapie is toegestaan.
 • Ongecontroleerde hypertensie (systolische bloeddruk ≥ 160 mmHg of diastolische bloeddruk ≥ 95 mmHg). Patiënten met een voorgeschiedenis van hypertensie zijn toegestaan, mits de bloeddruk onder controle wordt gehouden door een antihypertensieve behandeling.
 • Klinische actieve of chronische leverziekte, matige/ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh klasse B en C), ascites of bloedingsstoornissen secundair aan leverdisfunctie.
 • Geschiedenis van bijnierdisfunctie.
 • Onderging een grote operatie binnen 2 weken voorafgaand aan randomisatie. Alle incisies moeten genezen of genezend zijn aseptisch en zonder tekenen of symptomen van infectie.
 • Voorafgaande of actieve gelijktijdige maligniteit (met uitzondering van niet-melanomateuze huidkanker). Patiënten met carcinoma in situ van welke oorsprong dan ook en patiënten met eerdere maligniteiten die in remissie zijn en/of bij wie de kans op recidief zeer laag is volgens het oordeel van de onderzoeker, komen in aanmerking voor deze studie. De Lilly CRP/CRS zal de inschrijving van patiënten met eerdere maligniteiten in remissie goedkeuren voordat deze patiënten worden ingeschreven.
 • Actieve systemische infecties (bijvoorbeeld bacteriële infectie waarvoor intraveneuze antibiotica nodig is op het moment dat de onderzoeksbehandeling wordt gestart, schimmelinfectie of detecteerbare virale infectie waarvoor systemische therapie nodig is) of virale lading (zoals bekende positiviteit van het humaan immunodeficiëntievirus of met bekende actieve hepatitis B of C [bijvoorbeeld hepatitis B-oppervlakte-antigeen-positief]). Screening is niet vereist voor inschrijving.
 • Levende vaccinatie hebben gekregen ≤ 4 weken voorafgaand aan randomisatie. Geïnactiveerde vaccins zijn toegestaan.
 • Huidige deelname aan een klinisch onderzoek met een onderzoeksproduct of enig ander type medisch onderzoek waarvan wordt geoordeeld dat het wetenschappelijk of medisch niet verenigbaar is met dit onderzoek. Heeft deelgenomen aan een klinische studie waarvoor de behandeling nog steeds geblindeerd is. Als de patiënt heeft deelgenomen aan een klinisch onderzoek met een onderzoeksproduct, moeten 3 maanden of 5 halfwaardetijden (afhankelijk van welke korter is) zijn verstreken voorafgaand aan randomisatie. Als een patiënt momenteel deelneemt aan een klinische proef met niet-goedgekeurd gebruik van een hulpmiddel, is overeenstemming met de onderzoeker en de Lilly CRP/CRS vereist om vast te stellen of hij in aanmerking komt.

Studiecoördinator

Dr. M. van Kruchten
Afdeling Medische Oncologie
Tel 050-3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: m.van.kruchten@umcg.nl