CEMangio

Behandeling met cemiplimab van patiënten met lokaal vergevorderd of gemetastaseerd secundair angiosarcoom.

Eudractnummer: 2020-005465-13

Samenvatting

In deze fase II studie kunnen patiënten met een lokaal vergevorderd of gemetastaseerd secundair angiosarcoom (bijv. radiatie- of UV-gerelateerd) met cemiplimab worden behandeld. Er zal geen loting plaatsvinden, alle deelnemende patiënten krijgen  driewekelijks intraveneus cemiplimab. De maximale behandelduur is 2 jaar. In aanmerking komen zowel patienten die de standaard lijnen chemotherapie doorlopen hebben als patienten voor wie chemotherapie geen geschikte behandeling is.

Het doel van CEMangio is evaluatie van het aantal patiënten dat respondeert na behandeling met cemiplimab, gemeten d.m.v. RECIST. De primaire uitkomstmaat is overall response rate na 24 weken. Daarnaast wordt onder meer gekeken naar progressieve vrije overleving, totale overleving, duur van de respons en de gemiddelde tijd tot aan de respons.

Inclusiecriteria

 • ≥ 18 jaar
 • Histologische bewezen diagnose van progressief irresectabel lokaal vergevorderd of gemetastaseerd secundair angiosarcoom
 • Patiënten in de eerste behandellijn waarbij behandeling met chemotherapie niet geschikt wordt geacht en patiënten na verdere behandellijnen
 • Meetbare ziekte volgens RECIST v1.1 of door middel van fotografie
 • Tumor materiaal beschikbaar (gearchiveerd of recente biopsie)
 • WHO-ECOG 0-2
 • Leverenzymen:
  • Totaal bilirubine ≤ 1,5 x ULN (bij levermetastasen: ≤ 3 x ULN)
  • Transaminasen ≤ 3 x ULN (bij levermetastasen: ≤ 5 x ULN)
  • Patiënten met de ziekte van Gilbert en een totaal bilirubine tot 3 x ULN zijn mogelijk toelaatbaar binnen de studie na toestemming van de medische monitor
  • Alkalisch fosfatase ≤ 2.5 x ULN (bij lever- of botmetastasen: ≤ 5 x ULN)
 • Nierfunctie: serum kreatinine ≤ 1.5 x ULN of geschatte CrCI > 30 mL/min
 • Kreatinine kinase verhoging ≤ graad 2
 • Beenmergfunctie:
  • Hemoglobuline ≥ 9.0 g/dL
  • Absolute neutrofielen getal (ANC) ≥ 1.5 x 109/L
  • Trombocyten ≥ 75 x 109/L
 • Levensverwachting geschat langer dan 3 maanden

Exclusiecriteria

 • Auto-immuunziekte in de afgelopen 5 jaar die behandeling vereist met systemische immunosuppressieva. De volgende aandoeningen zijn niet excluderend: vitiligo, astma op kinderleeftijd, diabetes mellitus type 1, hypothyreoïdie waarvoor enkel hormonale therapie, psoriasis zonder systemische behandeling
 • Eerdere behandeling met immuun checkpoint inhibitoren
 • Actuele behandeling met immunosuppressieve corticosteroïden (dosis > 10 g prednison of equivalent per dag) in de 4 weken voorafgaand aan de eerste dosis cemiplimab. Patiënten die kortdurend zijn behandeld met corticosteroïden (bijv. profylaxe bij beeldvormend onderzoek) worden niet geëxcludeerd
 • Actieve/ongecontroleerde infectie waarvoor behandeling is vereist, inclusief een infectie met HIV, actieve infecties met HBV of HCV
 • Pneumonitis in de afgelopen 5 jaar
 • Onbehandelde hersenmetastase(n) die als actief mogen worden beschouwd
  • Ter verduidelijking: patiënten met eerder behandelde hersenmetastasen mogen deelnemen, mits de laesie(s) stabiel is/zijn (zonder tekenen van progressie voor minstens 6 weken op beeldvorming, verkregen in screening periode), en er geen bewijs is van nieuwe of groeiende hersenmetastasen, en patiënten geen immunosuppressieve dosis van systemische corticosteroïden nodig hebben in de behandeling van de hersenmetastasen in de 28 dagen voorafgaand aan de eerste dosis cemiplimab
 • Patiënten met een allergie of hypersensibiliteit voor cemiplimab of van één van de componenten van cemiplimab. Patiënten met een allergie of hypersensitiviteit voor doxycycline of tetracyclines zijn tevens uitgesloten
 • Voorgeschiedenis met een gedocumenteerde allergische reactie of acute hypersensitiviteit reactie veroorzaakt door antilichaam behandelingen.
 • Patiënten met een voorgeschiedenis van solide orgaantransplantatie (patiënten met eerdere cornea transplantatie kunnen worden toegelaten tot de studie, na toestemming van de medische monitor)
 • Anti-kanker behandelingen zoals chemotherapie, targeted therapie, imiquimod, photodynamische therapie, in studieverband of standaard behandeling, in de 30 dagen voorafgaand aan de eerste dosis cemiplimab, of gepland gedurende de studie periode. Radiotherapie is wel toegestaan
 • Toediening van levende vaccins (inclusief verzwakte vaccins), in de 30 dagen voorafgaand aan de eerste studiebehandeling
 • Eerder gebruik van PI3K-D inhibitoren
 • Vrouwen in de vruchtbare levensfase (WOCBP), of seksueel actieve mannen, die niet bereid zijn tot het gebruik van effectieve anticonceptie, voorafgaand aan de start van de behandeling, gedurende de studie, en tot minimaal 6 maanden na de laatste dosis studiemedicatie
 • Borstvoeding gevende patiënten
 • Positieve serum zwangerschapstest (een vals positieve zwangerschapstest, indien dit is aangetoond door herhaalde metingen, en een negatieve echo, is niet excluderend, na overleg met, en indien akkoord door de medische monitor
 • Welke conditie dan ook die interfereert met de studie, als beoordeeld door de onderzoeker

Studiecoördinator

Dr. J.J. de Haan

Afdeling Medische Oncologie

Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)

E-mail: j.j.de.haan@umcg.nl