CAIRO5

Treatment strategies in colorectal cancer patients with initially unresectable liver-only metastases. CAIRO5, a randomized phase 3 study of the Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG)

Eudract nummer: 2013-005435-24
METc nummer: 2014.281
Onderzoekscode:

Samenvatting

Metastasectomie na downsizing door neo-adjuvante systemische therapie is de enige mogelijkheid voor curatie bij patiënten met niet-resectabele metastasen van een colorectaalcarcinoom beperkt tot de lever. De optimale neo-adjuvante behandeling is echter nog niet bekend en er bestaat geen consensus over de criteria voor resectabiliteit. De CAIR05 studie is een gerandomiseerde fase 3 studie waarin diverse neo-adjuvante behandelstrategieën bij deze patiëntengroep worden onderzocht.

Het doel van het onderzoek is om de mediane progressievrije overleving (PFS) te bepalen en R0 / 1 secundaire resectie rate na neo-adjuvante systemische behandeling van patiënten met colorectaalcarcinoom met aanvankelijk niet-resectabele uitzaaiingen beperkt tot de lever, gestratificeerd voor RAS en BRAF mutatie-status van de tumor.

Patiënten met een RAS mutatie worden gerandomiseerd tussen doublet chemotherapie (FOLFOX of FOLFIRI) in combinatie met bevacizumab (schema 1) en triple chemotherapie (FOLFOXIRI) in combinatie met bevacizumab (schema 2). Patiënten met RAS wildtype worden gerandomiseerd tussen bevacizumab (schema 1) en panitumumab (schema 3), beiden in combinatie met chemotherapie (FOLFOX of FOLFIRI).

Er is gekozen voor panitumumab omdat er voor dit geneesmiddel de beste gegevens zijn ten aanzien van de effectiviteit in relatie tot de RAS mutatiestatus. Er is gekozen voor 5FU in plaats van capecitabine omdat de analyse van studies waarin zowel 5FU als capecitabine werd toegestaan in combinatieschema’s met targeted therapie niet eenduidig zijn over de gelijkwaardigheid. Na consultatie van de werkgroep medische oncologie van de DCCG werd deze keuze akkoord en haalbaar bevonden.

Beeldmateriaal van alle patiënten wordt prospectief voorafgaand aan randomisatie en tijdens behandeling door een panel met deskundigen worden beoordeeld op resectabiliteit.

Inclusiecriteria

 • Histologisch bewezen colorectaalcarcinoom
 • Niet-resectabele metastasen beperkt tot de lever corresponderend met CT-scan, gemaakt ≤ 2 weken voorafgaand aan registratie. Het panel zal bevestigen dat de metastasen niet resectabel zijn. Patiënten met kleine laesies (≤ 1 cm) buiten de lever die niet duidelijk verdacht zijn als metastasen komen in aanmerking voor deelname.
 • Adequaat tumorweefsel is beschikbaar voor centrale assessment van RAS/BRAF mutatie status.
 • WHO performance status 0-1 (Karnofsky performance status ≥ 70);
 • Leeftijd ≥ 18 jaar;
 • Geen contra-indicaties voor leverchirurgie;
 • Adequate beenmergfunctie (Hb- 1 > 6.0 mmol/L, absoluut aantal neutrofielen > 1.5 x 109/L, trombocyten > 100 x 109/L), nierfunctie (serum creatinine ≤ 1.5x ULN and creatinineklaring Cockroft formule, > 30 ml/min), leverfunctie (serum bilirubine ≤ 2 x ULN, serum transaminases ≤ 5 x ULN).
 • Resectabele primaire tumor, indien nog in situ.
 • Levensverwachting >12 weken
 • Verwachte mogelijkheid voor follow-up
 • Getekende toestemmingsverklaring

Exclusiecriteria

 • Metastasen buiten de lever (uitgezonderd kleine laesies ≤ 1 cm buiten de lever die niet duidelijk verdacht zijn als metastasen)
 • Niet resectabele primaire tumor
 • Serieuze co-morbiditeit of een andere conditie die de veilige toediening van de studiebehandeling (zowel systemische behandeling als chirurgie) belemmert
 • Significante cardiovasculaire ziekte (hartinfarct, instabiele /ernstige angina pectoris, hartfalen, cerebrovasculair event CVA) binnen 12 maanden voor registratie
 • Ongecontroleerde hypertensie, of onvoldoende controle van de bloeddruk met ≥ 3 antihypertensie medicatie
 • Eerdere systeembehandeling voor uitgebreide ziekte. Eerdere adjuvante behandeling is toegestaan indien ≥ 6 maanden voor registratie afgerond
 • Eerdere operatie van metastasen
 • Eerder gebleken intolerantie voor de studiemedicatie in adjuvante setting
 • Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
 • Tweede primaire tumor in de afgelopen 5 jaar, uitgezonderd adequaat behandelde carcinoom in situ van een orgaan of basaalcelcarcinoom van de huid

Studiecoördinator

Prof. Dr. G.A.P. Hospers
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050-3614862
E-mail: g.a.p.hospers@umcg.nl