CA209-901

A Phase 3, Open-label, Randomized Study of Nivolumab Combined with Ipilimumab versus Standard of Care Chemotherapy in Participants with Previously Untreated Unresectable or Metastatic Urothelial Cancer (CheckMate 901: CHECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 901).

Protocolnummer: CA209901
EudraCT nummer: 2016-003881-14
METc nummer: 2017/310
Onderzoekscode: O227

Samenvatting

CA209-901 is een fase 3 onderzoek met patiënten met niet-operabel of gemetastaseerd urotheelcarcinoom. Het onderzoek vergelijkt nivolumab in combinatie met ipilimumab gevolgd door nivolumab monotherapie met behandeling met standaard chemotherapie (cisplatin/gemcitabine of carboplatin/gemcitabine) in de eerste lijn.

Het doel van dit onderzoek is het aantonen dat behandeling met nivolumab in combinatie met ipilimumab de overall survival en de progressie vrije overleving verbetert in vergelijking met standaard chemotherapie.

Bij amendement 03 is er een substudie toegevoegd waarin nivolumab toegevoegd aan standaard chemotherapie wordt vergeleken met standaard chemotherapie, bij patiënten die fit genoeg zijn voor cisplatin. Daarvoor zijn de behandelarmen C en D toegevoegd.

Patiënten die voor cisplatin in aanmerking komen worden gerandomiseerd tussen Arm A tot en met D. Patiënten die niet voor cisplatin in aanmerking komen worden gerandomiseerd tussen arm A en B.

Arm A: Nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg 4x q3wk, daarna nivolumab 480 mg q4wk

Arm B: Gemcitabine-cisplatin of gemcitabine-carboplatin 6x q3wk

Arm C: Nivolumab 360 mg gecombineerd met gemcitabine-cisplatin 6x daarna nivolumab 480 mg q4wk

Arm D: Gemcitabine-cisplatin 6x q3wk

Inclusiecriteria

 • Histologisch of cytologisch bevestigd gemetastaseerd of niet-operabel urotheelcelcarcinoom (UCC), vanuit het nierbekken, de urineleider, de blaas of de urinebuis. Beperkte aanwezigheid van andere histologische varianten (< 50% van het totaal) zijn toegestaan (UCC moet de dominante histologie zijn).
 • Meetbare ziekte op een CT- of MRI-scan overeenkomstig RECIST 1.1
 • Geen eerdere systemische therapie voor gemetastaseerde of chirurgisch niet-reseceerbaar UCC, met uitzondering van eerdere intravesicale behandeling die meer dan 4 weken voorafgaand aan de start van het onderzoek werd afgerond of eerdere neo-adjuvante chemotherapie, bestraling of eerdere adjuvante platinagebaseerde chemotherapie na radicale cystectomie met recidief ≥12 maanden na beëindiging van de behandeling
 • Deelnemers die niet in aanmerking komen voor cisplatin moeten voldoen aan een van de volgende criteria: kreatinine klaring 30-60 ml/min, gehoorverlies of perifere neuropathie.
 • Deelnemers die in aanmerking komen voor op cisplatin moeten een adequate nierfunctie hebben: GFR ≥ 60 ml/min.
 • Deelnemers dienen een vers tumorbiopt (<3 maanden) af te staan van de ziektelocatie. Als de primaire locatie niet beschikbaar is (d.w.z. radicale cystectomie), dan dient een vers biopt uit een metastase te worden opgestuurd. De PD-L1 gekleurde weefsels zullen worden beoordeeld door een patholoog en membraan PD-L1 expressie gescoord in tumorcellen als er een minimum van 100 evalueerbare tumorcellen aanwezig is.
 • ECOG performance status 0 of 1
 • Adequate hematologische en leverfunctie
  • WBC ≥ 2000/µl
  • Neutrofielen ≥ 1500/µl
  • Bloedplaatjes ≥ 100 x 103/µl
  • Hemoglobine ≥ 9.0 g/dl
  • AST ≤ 3 x ULN
  • ALT ≤ 3 x ULN
  • Totaal bilirubine ≤1.5 x ULN

Exclusiecriteria

 • Ziekte die geschikt is voor lokale behandeling, toegediend met curatieve intentie
 • Aanwezigheid van actieve hersenmetastasen of leptomeningeale metastasen
 • Patiënten die hiv-positief zijn
 • Patiënten die hepatitis B- of C-positief zijn
 • Patiënten met een (verdenking op) een auto-immuun ziekte
 • Steroïd gebruik (>10 mg prednison equivalent/dag)
 • Eerdere maligniteit in de afgelopen 3 jaar, met uitzondering van plaatselijk geneesbare kankers
 • Deelnemers dienen hersteld te zijn van de effecten van een zware operatie die algehele anesthesie vereiste of aanzienlijk traumatisch letsel dat ten minste 14 dagen voorafgaand aan randomisatie of toewijzing aan de behandeling plaatsvond.
 • Ongecontroleerde bijnierinsufficiëntie
 • Matig ernstige of niet-gecontroleerde medische aandoening of ziekte die het risico kan verhogen dat gepaard gaat met deelname aan het onderzoek of toediening van het onderzoeksgeneesmiddel en die zou verhinderen dat de deelnemer de behandeling volgens dit protocol kan ontvangen of die een obstakel zou vormen voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
 • Andere exclusiecriteria worden genoemd in het onderzoeksprotocol

Studiecoördinator

Dr. S.F. Oosting
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: s.oosting@umcg.nl