ASCENT-04

A Randomized, Open-label, Phase 3 Study of Sacituzumab Govitecan and Pembrolizumab Versus Treatment of Physician’s Choice and Pembrolizumab in Patients With Previously Untreated, Locally Advanced Inoperable or Metastatic Triple-Negative Breast Cancer, Whose Tumors Express PD-L1.

Eudractnummer: 2021-005742-14

Samenvatting

Het primaire doel van deze studie is het vergelijken van de progressievrije overleving tussen sacituzumab govitecan (SG) en pembrolizumab versus behandeling met chemotherapie naar keuze van de arts en pembrolizumab bij deelnemers met niet eerder behandelde, lokaal gevorderde, inoperabele of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker, waarvan de tumorPD-L1 tot expressie brengt. Crossover naar SG toegestaan indien progressie in controlegroep.

Bij keuze behandeling wordt 1:1 gerandomiseerd tussen:

 • SG (10 mg/kg) op dag 1 en 8 en pembrolizumab (200 mg) op dag 1 van een cyclus van 21 dagen. Pembrolizumab wordt gedurende maximaal 35 cycli toegediend.
 • Pembrolizumab (200 mg) op dag 1 van een cyclus van 21 dagen (maximaal 35 cycli) plus een behandeling met chemotherapie naar keuze van de arts (treatment of physician’s choice/TPC; geen combinaties of crossover tussen deze 3 behandelingen toegestaan):
  • Paclitaxel (90 mg/m2) op dag 1, 8 en 15 van een cyclus van 28 dagen.
  • Nab-paclitaxel (100 mg/m2) op dag 1, 8 en 15 van een cyclus van 28 dagen.
  • Gemcitabine (1000 mg/m2) + carboplatine (AUC2) op dag 1 van 8 van een cyclus van 21 dagen.

Inclusiecriteria

Hier worden de belangrijkste inclusiecriteria genoemd. De complete lijst van inclusiecriteria is te vinden in het onderzoeksprotocol.

 • Personen met lokaal gevorderde, niet-operabele of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker (TNBC) die niet eerder systemische therapie voor gevorderde ziekte hebben gekregen en van wie de tumorPD-L1-positief is bij screening
  • Individuen moeten de behandeling voor borstkanker van stadium I-III hebben voltooid, indien geïndiceerd, en er moet ≥ 6 maanden verstreken zijn tussen de voltooiing van de behandeling met curatieve intentie (systemische therapie en chirurgie) en het eerste gedocumenteerde recidief (lokaal of metastase op afstand). Adjuvante radiotherapie valt niet in het 6-maanden interval, maar personen mogen geen radiotherapie ondergaan < 2 weken voor randomisatie
  • Individuen die zich presenteren met de novo gemetastaseerde TNBC komen in aanmerking voor deze studie
  • De TNBC-status en de PD-L1 ‘combined positive score’ (CPS) van de tumor worden centraal bevestigd in recent afgenomen of gearchiveerd tumorweefsel
  • Individuen moeten meetbare ziekte hebben middels CT of MRI volgens RECIST 1.1, zoals lokaal geëvalueerd
 • Personen met hersenmetastasen mogen meedoen indien: de hersenmetastasen zijn behandeld, radiologisch stabiel zijn gedurende tenminste 4 weken, en klinisch stabiel zijn gedurende tenminste 2 weken met prednisone-equivalent dose ≤ 10 mg per dag.
 • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) status score van 0 of 1
 • Adequate orgaanfunctie
 • Mannelijke en vrouwelijke personen in de vruchtbare leeftijd moeten ermee instemmen om in het protocol gespecificeerde anticonceptiemethode(n) te gebruiken
 • Personen met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) moeten antiretrovirale therapie (ART) ondergaan en een goed onder controle zijnde hiv-infectie/ziekte hebben

Exclusiecriteria

Hier worden de belangrijkste exclusiecriteria genoemd. De complete lijst van inclusiecriteria is te vinden in het onderzoeksprotocol.

 • Positieve serumzwangerschapstest of vrouwen die borstvoeding geven
 • Kreeg eerdere therapie met een middel gericht op een andere stimulerende of inhiberende T-celreceptor
 • Heeft in de afgelopen 6 maanden een systemische antikankerbehandeling ondergaan of radiotherapie gehad binnen 2 weken voorafgaand aan de inclusie
 • Mag niet deelnemen aan een onderzoek met een onderzoeksmiddel of onderzoeksapparaat binnen 4 weken voorafgaand aan randomisatie. Individuen die deelnemen aan observationele studies komen in aanmerking
 • Heeft eerder topoisomerase 1-remmers of conjugaten van antilichaamgeneesmiddelen gekregen die een topoisomeraseremmer bevatten
 • Actieve tweede maligniteit
 • Actieve ernstige infectie die antibiotica vereist
 • Positief voor HIV-1 of 2 met een voorgeschiedenis van Kaposi-sarcoom en/of de multicentrische ziekte van Castleman
 • Actieve infectie met het hepatitis B-virus (HBV) of het hepatitis C-virus (HCV)
 • Heeft een actieve auto-immuunziekte waarvoor in de afgelopen 2 jaar systemische behandeling nodig was

Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Dr. J. Nuver
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: e.g.e.de.vries@umcg.nl