AIPAC

Active Immunotherapy PAClitaxel: A multicentre, Phase IIb, randomized, double blind, placebo-controlled study in hormone receptor-positive metastatic breast carcinoma patients receiving IMP321 (LAG-31g fusion protein) or placebo as adjunctive to a standard chemotherapy treatment regimen of paclitaxel.

Protocolnummer: IMP321-P011
EudraCT nummer: 2015-002541-63
METc nummer: 2016/159
Onderzoekscode: O166

Samenvatting

 

Het betreft een klinische fase Ib onderzoek welke tot doel heeft de veiligheid en werkzaamheid te bestuderen van de AntigenPresenterendeCel activator (actieve immunotherapie) IMP321 in combinatie met paclitaxel-chemotherapie bij patiënten met hormoonreceptor positief gemetastaseerde borstkanker. Patiënten krijgen 1 dag na paclitaxel een subcutane injectie met IMP321.

Schema

Screening CT Th/Abd/Pelv W8 CT Th/Abd/Pelv W16 CT Th/Abd/Pelv W24 CT Th/abd/pelv
Regulier X x
Code O166 x x

Inclusiecriteria

 • In staat om de toestemmingsverklaring te tekenen en voldoen aan het protocol
 • Stadium IV oestrogeen receptor positief en/of progesteron receptor positief borst adenocarcinoom, histologisch bewezen middels biopsie van de primaire tumor en/of een metastase
 • Vrouw ≥ 18 jaar
 • Patiënten die geïndiceerd zijn om eerstelijns chemotherapie te ontvangen met wekelijks paclitaxel
 • Alle vruchtbare patiënten moeten instemmen met het gebruik van anti-conceptie vanaf studiestart tot tenminste 6 maanden na de laatste toediening van de studiemedicatie. Patiënten moeten:
  • Niet vruchtbaar zijn; postmenopausaal (≥ 60 jaar, of ≤ 60 jaar en amenorrheic gedurende 12 maanden in afwezigheid van chemotherapie, tamoxifen, toremifene, of ovariële suppressie met FSH boven 40 U/L en oestradiol onder 30 ng/L; of indien tamoxifen of toremifene wordt gebruikt en de leeftijd > 60 jaar, dan FSH en oestrodial in de post-menopausale range), gesteriliseerd (tubaocclusie, histerectomie, bilaterale salphingectomie), of anderszins niet in staat om zwanger te raken
  • Vruchtbaar en maakt gebruik van zeer effectieve methode van anticonceptie overeenkomend met lokale richtlijnen aangaande anti-conceptie voor patiënten die deelnemen aan klinische studies
 • ECOG performance status 0-1
 • Verwachtte overleving van minimaal 3 maanden
 • Resolutie van toxiciteit van eerdere therapie tot graad 2 (behalve voor alopecia en transaminases bij levermetastasen)
 • Bewijs van meetbare ziekte gedefinieerd middels RECIST versie 1.1
 • Laboratorium criteria:
  • Totale witte bloedcellen ≥ 3×109/L
  • Bloedplaatjes ≥ 100 x 109/L
  • Hemoglobine 9 g/dL of 5.58 mmol/L
  • Absolute neutrofielen telling ≥ 5 x 109/L
  • Serum kreatinine ≤ 1.5 x ULN
  • Totale bilirubine 20 mmol/L, behalve voor familiaire cholemie (ziekte van Gilbert)
  • Serum ASAT en ALAT 3 keer ULN of 5 keer ULN bij levermetastasen

Exclusiecriteria

 • Eerdere chemotherapie voor gemetastaseerd borst adenocarcinoom
 • Ziektevrije overleving van minder dan 12 maanden vanaf de laatste dosis adjuvante chemotherapie
 • Eerdere hoge dosis chemotherapie waarvoor hematopoietische stamcellen nodig waren
 • Inflammatoir carcinoom
 • Kandidaat voor behandeling met trastuzumab voor andere HER2/neu targeted agents
 • Systemische chemotherapie, radiotherapie, of enig ander onderzoeksmiddel binnen 4 weken, of hormoontherapie binnen 1 week voorafgaand aan de eerste dosering studiemedicatie
 • Symptomatische cerebrale of leptomeningeale metastasen
 • Patiënten met eerdere orgaan- of stamceltransplantatie
 • Patiënten die < 4 weken geleden gevaccineerd zijn met levend vaccin
 • Patiënten behandeld met systemische immunostimulatory agents binnen 6 weken of 5 halfwaarde tijden van de medicatie voor de eerste studiemedicatie
 • Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven
 • Ernstige bijkomende infectie binnen 4 weken voorafgaand aan de eerste dosis studiemedicatie
 • OTcF 480 ms, familiare of persoonlijke geschiedenis van lang- of kortdurend QT syndroom, brugada syndroom of bekend met QTc verlenging, of Torsade de Poinles (TdP)
 • Ongecontroleerde elektroliet afwijkingen die de effecten van een QTc-prolongerend medicijn kunnen verergeren (hypocalciëmie, hypokaliëmie, hypomagnesiëmie)
 • Bewijs van ernstig ongecontrolleerde hartzikete (NYHA III-IV) binnen 6 maanden voorafgaand aan de eerste dosering studiemedicatie inclusief: myocard infarct, ernstige/onstabiele angina, doorlopende cardiale ritmestoornissen of NCI CTCAE versie 4.03, graad >2, atriale fibrilatie van enige graad, coronaire / perifere bypass, symptomatische congestief hartfalen, cerebrovasculair incident inclusief TIA, ventriculaire hartritmestoornissen waarvoor medicatie nodig is of symptomatische longembolie.
 • Actieve acute of chronische infectie
 • Actieve auto-immuun ziekte waarvoor immunosuppressieve therapie nodig is.
 • Bekende HIV positiviteit
 • Geschiedenis van Hepatitis B of C bloodstelling, momenteel gecontroleerd middels antivirale therapie
 • Levensbedreigende ziekte niet kanker gerelateerd
 • Eerdere maligniteiten de afgelopen 3 jaar anders dan borstkanker, behalve succesvol behandelde plaveicelcelcarcinoom van de huid, oppervlakkige blaaskanker, en in situ cervixcarcinoom
 • Alle huidige aandoeningen die het vermogen van de patiënt zou kunnen belemmeren om geïnformeerde toestemming te geven of om te voldoen aan het protocol
 • Aandoening waarvoor systemische therapie middels corticosteroïden (10 mg per dag prednisolon equivalenten) of andere immunosuppressieve medicatie binnen 4 weken voorafgaand aan de eerste dosering studiemedicatie nodig is. Geïnhaleerde of topicale steroïden en fysiologische vervangende doseringen tot 10 mg dagelijks prednisolon equivalent zijn toegestaan bij de afwezigheid van een actieve auto-immuun ziekte.
 • Geschiedenis van ernstige allergische episodes en/of Quincke’s oedeem.
 • Alcohol of drugsmisbruik
 • Bekende overgevoeligheid voor componenten van de studiemedicatie
 • Deelname aan een andere klinische studie binnen 4 weken voorafgaand aan screening
 • Niet in staat of niet willen conformeren aan het studieprotocol
 • Naar de mening van de onderzoeker is de patiënt niet geschikt voor studiedeelname
 • Personen die afhankelijk zijn van de onderzoeker of werken bij de sponsor of onderzoeker
 • Personen die vastzitten in een justitiële of andere inrichting

Studiecoördinator

Drs. J. Boers
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.boers@umcg.nl

Dr. C.P. Schröder
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: c.p.schroder@umcg.nl